Občianske združenie Kras

Zápisnica z valného zhromaždenia NSS MAS

Zápisnica z valného zhromaždenia NSS MAS, konaného dňa 21.06.2011 v Horných Salibách

(v priestoroch Penziónu Komlóš na Termálnom kúpalisku)

Reg. číslo: 2/2011

Prítomní: podľa prezentačnej listiny

Počet všetkých členov valného zhromaždenia: 12

Počet ďalších účastníkov (záujemcov a pozvaných hostí), bez hlasovacieho práva: 25 

Oficiálne otvorenie VZ: 14.00 hod.

                                

Program zhromaždenia:

 • Otvorenie a príhovor pozvaných hostí
 • Prijímanie nových členov NSS MAS (MAS/VSP)
 • Prerokovanie realizovaných úloh za posledné 2 mesiace:
 • Zriadenie účtu a registrácia NSS MAS na štatistickom a daňovom úrade
 • Zaplatenie členských príspevkov
 • Vytvorenie webovej stránky www.nssmas.sk
 • Vytvorenie návrhov loga NSS MAS
 • Vyhotovenie volebného a rokovacieho poriadku
 • Vyhotovenie listu pre ministerstvo o vzniku a fungovaní NSS MAS
 • Ďalšie realizované úlohy
 • Prerokovanie problémov týkajúce sa implementácie stratégie v rámci programu Leader
 • Záver

 

Otvorenie a príhovor pozvaných hostí

Podpredseda združenia NSS MAS Ing. Ľudovít Kovács otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal riaditeľku odboru prístupu Leader pani Mgr. Ingrid Kocianovú, zástupcov MAS zo SR a ČR, ako aj všetkých pozvaných zúčastnených. Predseda Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda, p. Ing. Pavol Dobosy privítal všetkých pozvaných zúčastnených vrátane zástupcu z Národnej siete rozvoja vidieka pána Ing. Branislava Gerháta. Nasledoval príhovor pána Ing. Pavla Dobosyho, na ktorého území sa konalo zasadnutie, ktorý v stručnosti predstavil prípravu a realizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Stará Čierna voda a predstavil samotné územie regiónu.

Po príhovore predsedu MAS Stará Čierna voda, Ing. Ľudovít Kovács oboznámil prítomných členov zhromaždenia s programom, vyzval členov, aby sa vyjadrili k programu, prípadne ho doplnili svojimi pripomienkami. VZ prebiehalo podľa stanoveného programu, ktorý bol hlasovaním jednohlasne prijatý. Následne podpredseda NSS MAS navrhol zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Návrh na schválenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

Zapisovatelia VZ zo dňa 21.06.2011:

Ing. Ľudovít Kovács  (MAS Stará Čierna voda)
Ing. Judita Tóthová  (MAS Dudváh)

 

Overovatelia VZ zo dňa 21.06.2011:

Ing. Renáta Lelovská  (OZ Mikroregiónu  RADOŠINKA)
Ing. Katarína Pjatáková (MAS LEV, o. z.)

 

 • Návrh bol jednohlasne schválený.

 

Prijímanie nových členov NSS MAS (MAS/VSP)

Na zasadnutie VZ zástupca Miestnej akčnej skupiny Teplička p. Daniel Pavlačka priniesol dokumenty potrebné na vstup do NSS MAS, t.j. Prihlášku člena, Stanovy MAS a Výpis z uznesenia najvyššieho orgánu MAS v zmysle stanov MAS s ohľadom vstupu MAS do NSS MAS.

 

Uznesenie č. 1 - 2/2011

Členovia valného zhromaždenia NSS MAS na základe prihlášky schválili prijatie za riadneho člena NSS MAS so štatútom MAS Miestnu akčnú skupinu Teplička.

 

Hlasovanie:

Za návrh

 • 11

Proti návrhu

 • 0

Zdržali sa

 • 0

Nehlasoval

 • 1

 

Prerokovanie realizovaných úloh za posledné 2 mesiace

Ing. Ľudovít Kovács v rámci tohto bodu VZ v krátkosti pre všetkých účastníkov prezentoval (Power-Pointovú prezentáciu viď v prílohe tejto zápisnice), t. j. ciele, poslanie, hlavné úlohy, prioritné úlohy na rok 2011, súčasných a potenciálnych členov NSS MAS. Po prezentácii nasledovalo prerokovanie konkrétnych úloh, resp. dokumentov, ktoré boli navrhnuté na VZ:

Zriadenie účtu a registrácia NSS MAS na štatistickom a daňovom úrade. V tomto bode programu bola valnému zhromaždeniu podaná Ing. Katarínou Pjatákovou - manažérkou MAS LEV, o. z. informácia o zriadení účtu, o pridelení IČO a DIČ, ktoré sú nasledovné:

IČO: 42231035
DIČ: 2023271217
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Levoča
Číslo účtu: 1131270005/1111

 

Zaplatenie členských príspevkov

Ďalej manažérka MAS LEV oboznámila prítomných so stavom platieb členských príspevkov, a to nasledovne:

Počet členov, ktorí zaplatili členské príspevky: 8

Počet členov, ktorí doteraz neuhradili členské príspevky: 4

Posledný termín úhrady pre združenia, ktoré ešte nezaplatili členský príspevok  je najneskôr do 31.07.2011.

Zároveň prítomných informovala o výške finančných prostriedkov na zriadenom účte a v pokladni  a doterajších výdavkoch NSS MAS.

Vytvorenie webovej stránky www.nssmas.sk

Manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT Ing. Miroslava Kubaliaková v krátkosti predstavila www.nssmas.sk, jej štruktúru a obsah (viď v prílohe tejto zápisnice). Grafické pozadie a dizajn webovej stránky bude založený na farbách a charaktere loga NSS MAS. Štruktúra webovej stránky bude vytvorená podľa možnosti do 31.07.2011 a následne bude zaslaná na pripomienkovanie.

Vytvorenie návrhov loga NSS MAS

Manažérka OZ Mikroregiónu  RADOŠINKA pani Ing. Renáta Lelovská pokračovala s témou ohľadne návrhov loga pre NSS MAS. Predstavila prítomným 3 návrhy loga (viď v prílohe tejto zápisnice) pre NSS MAS na diskusiu.

Pripomienkovanie návrhov loga:

 • zapracovať zemité farby
 • vypísať celý názov organizácie
 • vytvoriť viacero variácii, ktoré budú zaslané pre členov NSS MAS na hlasovanie

Termín prípravy ďalších návrhov loga NSS MAS: do 15.07.2011. Následne návrhy loga NSS MAS budú zaslané na pripomienkovanie pre členov.

Vyhotovenie volebného a rokovacieho poriadku

Predseda MAS Vršatec pán Ing.Juraj Ondračka odprezentoval a prerokoval s prítomnými pripravený rokovací poriadok valného zhromaždenia NSS MAS a Volebný poriadok o voľbe a odvolávaní funkcionárov NSS MAS, ktoré je možné pripomienkovať do 31.07.2011. Po zapracovaní pripomienok budú dokumenty na najbližšie valné zhromaždenie pripravené na schválenie.

Vyhotovenie listu pre ministerstvo  o vzniku valného zhromaždenia

Predseda MAS Stará Čierna Voda, pán Ing. Pavol Dobosy a podpredseda NSS MAS Ing. Ľudovít Kovács oboznámili prítomných o obsahu a zámere listu, ktorý bol odoslaný pre pána Ing. Zsolta Simona, ministra Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (viď v prílohe tejto zápisnice), v ktorom bol informovaný o vzniku a fungovaní NSSMAS a jej plánovaných činnostiach a zároveň uviedli na pravú mieru cieľ tohto listu.

 

Ďalšie realizované úlohy

Ako aj v prípade VZ, konaného dňa 21.04.2011 aj teraz po VZ bude realizovaný workshop pre účastníkov, ktorý sa týka územia MAS Stará Čierna voda. Témou dvojdňového workshopu je „Stratégia, projekty a potenciály regiónu z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Stará Čierna voda“.

 

Prerokovanie problémov týkajúce sa implementácie stratégie v rámci programu Leader

Na valnom zhromaždení sa zúčastnila aj riaditeľka odboru prístupu Leader pani Mgr. Ingrid Kocianová, ktorá odprezentovala plánované aktivity MPaRV SR a PPA, ohľadne personálneho posilnenia regionálneho pracoviska PPA v Nitre, odbor Projektových podpôr - Leader. Ďalej informovala prítomných o nasledujúcich témach:

informácie o programe Leader po roku 2013, t.j.: plánovaný rozpočet pre program Leader je cca 10% z celkového plánovaného balíka pre PRV SR 2014 – 2020, v priebehu roku 2012 budú zostavené pracovné skupiny na vypracovanie dokumentu pre rozvoj vidieka na nové plánovacie obdobie 2014 – 2020
ministerstvo plánuje dofinancovanie všetkých schválených ISRÚ vo výške 80 000 EUR pre každú MAS
presun termínu vypísania poslednej výzvy z konca marca 2012 na koniec roka 2012
projekty spolupráce budú vyhodnocovať postupne pracovníci PPA
v rámci projektov spolupráce sa plánuje zvýšenie rozpočtu na pôvodnú sumu 75 000 EUR

plánované školenie pre manažérov MAS, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. - 09.09.2011

 

Jedným z pozvaných bol aj pán Ing. Jozef Jančo - manažér MAS Moravský kras o. s., ktorý oboznámil účastníkov o súčasnom stave implementácie rozvojových stratégií v ČR a uviedol príklady z praxe z územia MAS Moravský kras o. s.. Ďalej informoval prítomných o  doteraz vyhlásených projektových výzvach na území MAS Moravský kras, možnostiach aktualizácie rozvojovej stratégie, možnostiach zapojenia podnikateľov do implementácie stratégie, opatreniach týkajúcich sa rozvoja hospodárstva na území, projektoch spolupráce v rámci programu Leader a ďalších projektoch týkajúcich sa rozvoja regiónu a partnerskej spolupráce.

 

Záver

Členovia VZ sa dohodli na ďalšom predbežnom termíne konania VZ, ktorá bude v októbri 2011 a miesto konania je územia MAS Malohont. Hlavnou témou VZ bude „Leader po roku 2013“, pričom presný termín, miesto konania a program VZ dostanú všetci členovia NSS MAS. Na záver podpredseda združenia NSS MAS Ing. Ľudovít Kovács poďakoval všetkým prítomným za účasť, vyjadrila vďaku za podporu všetkých bodov programu a všetkých dokumentov a 2. Valné zhromaždenie ukončil.

 

V Horných Salibách,  dňa 21.06.2011

 

Zapisovateľ:                                                               

Ing. Ľudovít Kovács  (MAS Stará Čierna voda):                       ....................................

 

Ing. Judita Tóthová  (MAS Dudváh):                                          ....................................

 

 

Overovateľ:

Ing. Renáta Lelovská  (OZ Mikroregiónu  RADOŠINKA):     ......................................

 

Ing. Katarína Pjatáková (MAS LEV, o. z.):                                 ....................................

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Daruj 2%

 • Logo
 • Logo
 • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa