Občianske združenie Kras

PRV - výzvy a súvisiace dokumenty

Schválený Harmonogram výziev pre rok 2024 - MAS KRAS  - 01.02.2024


Výzva na podopatrenie 6.1 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/6.1/2 - mladý farmár

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/6.1/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 • Dátum vyhlásenia: 09. 05.2024
 • Dátum uzavretia:    08. 06. 2024 
 • Stav: vyhlásená

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 100 000,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 % – paušálna platba

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 50 000,00 € – paušálna platba

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 50 000,00 € – paušálna platba

 

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0396.12 (1).pdf  Typ: PDF dokument, Velkosť: 720 kB

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (2).docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 169.84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 606.2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 58.03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 847.61 kB

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5 (1).docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 64.44 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (1).docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.31 kB

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 973.06 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 843.46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 24.06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.88 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 30.5 kB

Priloha_c_28B Koeficienty štandardného výstupu pre podopatrenie 6.1_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 27.91 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 72.82 kB

Priloha_c_30B Tabuľka pre výp. štand. výst. (podopatrenie 6.1)_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 37.81 kB

Príloha_c_31B Oznámenie _Odpočet podnikateľského plánu (podopatrenie 6.1)_VERZIA 1.5_BSZ.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 28.35 kB

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAS KRAS aktualizovala ku dňu 24.04.2024 výzvu MAS_039/7.4/3 - aktualizácia č. 1

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia na 24. 5. 2024. ŽoNFP je možné podávať v aktualizovanom termíne osobne v sídle, resp. kancelárii MAS OZ KRAS, prípadne v tomto termíne odovzdať na prepravu poštou alebo kuriérom. Ostatné podmienky a prílohy výzvy zostávajú bez zmien. 

↓ ↓ ↓ 

Výzva na podopatrenie 7.4 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.4/3   

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.4/3 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor - obce 
 • Dátum vyhlásenia: 25. 03.2024
 • Dátum uzavretia:    24. 05. 2024 
 • Stav: vyhlásená

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:    10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.43 (1)- predlžená lehota.pdf 

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

priloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 201.31 kB 

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia :

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5 (1).docx (58.03 kB)

priloha_c_20C_Fokusove-oblastiVERZIA-1.5.pdf (409.81 kB)

Čestné vyhlásenie.docx (19.45 kB)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie o výzve v https:  https://www.itms2014.sk/vyzva 

 


Výzva na podopatrenie 7.2 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.2/5

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.2/5 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Názov podopatrenia PRV:

 •  

  309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor - obce 
 • Dátum vyhlásenia: 22.04.2024
 • Dátum uzavretia: 21.05.2024
 • Stav: vyhlásená

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.25- r. 2024.pdf

Typ: PDF dokument, Velkosť: 758.79 kB

Prílohy k výzve:

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

priloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 201.31 kB 

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia:

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie k výzve : https://www.itms2014.sk/vyzva

 


Výzva na podopatrenie 7.4 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.4/3  - 

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.4/3 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor - obce 
 • Dátum vyhlásenia: 25. 03.2024
 • Dátum uzavretia:    24. 04. 2023 
 • Stav: vyhlásená

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:    10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.43.pdf  

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

priloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 201.31 kB 

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia :

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5 (1).docx (58.03 kB)

priloha_c_20C_Fokusove-oblastiVERZIA-1.5.pdf (409.81 kB)

Čestné vyhlásenie.docx (19.45 kB)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie o výzve v https:  https://www.itms2014.sk/vyzva 


Výzva na podopatrenie 7.5 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.5/4

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.5/4 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie  (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor 
 • Dátum vyhlásenia: 11.03.2024
 • Dátum uzavretia: 10.04. 2024
 • Stav: vyhlásená

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:    10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.54.pdf  Typ: PDF dokument, Velkosť: 721.05 kB

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

 

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

priloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 201.31 kB 

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia :

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5 (1).docx (58.03 kB)

priloha_c_20C_Fokusove-oblastiVERZIA-1.5.pdf (409.81 kB)

Čestné vyhlásenie.docx (19.45 kB)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie o výzve v https:  https://www.itms2014.sk/vyzva 


2023


Schválený Harmonogram výziev pre rok 2023 - MAS KRAS - upravený - 14.12.2023

Schválený Harmonogram výziev pre rok 2023 - MAS KRAS - 29.05.2023


Výzva na podopatrenie 7.5 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.5/3 - UZAVRETÁ 

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.5/3 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie  (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: neverejný sektor 
 • Dátum vyhlásenia: 20.12. 2023
 • Dátum uzavretia: 19.01. 2024
 • Stav: vyhlásená

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:    10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.53.pdf

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia :

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5 (1).docx (58.03 kB)

priloha_c_20C_Fokusove-oblastiVERZIA-1.5.pdf (409.81 kB)

Čestné vyhlásenie.docx (19.45 kB)

 

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie o výzve v https:  https://www.itms2014.sk/vyzva


Výzva na podopatrenie 4.2 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/4.2/2 - UZAVRETÁ

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/4.2/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Názov podopatrenia PRV:

 • 309042001 - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: pre spracovateľov mlieka, mäsa, pekárenských výrobkov, konzervárenských výrobkov, cukru, oleja, piva, liehu, kŕmnych zmesí a podobne
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2023
 • Dátum uzavretia: 17.02.2024
 • Stav: vyhlásená

 

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS_039/4.2/2 

Prílohy k výzve: 

Podporná dokumentácia:

 

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie k výzve v ITMS2014+.


Výzva na podopatrenie 7.2 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.2/4 - UZAVRETÁ k 30.12.2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.2/4 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Názov podopatrenia PRV:

 • 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor - obce 
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2023
 • Dátum uzavretia: 30.12.2023
 • Stav: vyhlásená

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.2 .4.pdf (758.56 kB)

Prílohy k výzve:

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia:

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie k výzve : https://www.itms2014.sk/vyzva

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Výzva na podopatrenie 6.4 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/6.4/2 -UZAVRETÁ k 29.12.2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/6.4/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Názov podopatrenia PRV:

309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
 • Určená pre: podnikateľsky sektor 
 • Dátum vyhlásenia: 30.10.2023
 • Dátum uzavretia: 29.12.2023
 • Stav: vyhlásená

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Prílohy k výzve: 

Podporná dokumentácia:

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie k výzve v ITMS2014+.

 


Výzva na podopatrenie 7.4 - Výzva MAS - CLLD - MAS_039/7.4/2 - UZAVRETÁ k 24.10.2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS 

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.4/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 

Názov podopatrenia PRV:

309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 • Určená pre: verejný sektor - obce 
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023
 • Dátum uzavretia: 24. 10. 2023
 • Stav: vyhlásená

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:    10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0397.42.pdf (750.38 kB)

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_c_1-prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx (21.88 kB)

Príloha _c_23 - Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov v rámci implementácie - MAS KRAS.pdf (711.3 kB)

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx (72.82 kB)

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (847.61 kB)

Podporná dokumentácia :

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5 (1).docx (58.03 kB)priloha_c_20C_Fokusove-oblastiVERZIA-1.5.pdf (409.81 kB)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: +421 911 203 413, manazer@maskras.sk

Informácie o výzve v https://www.itms2014.sk/vyzva

 

 

 • ______________________________________________________________________________

Harmonogram výziev MAS OZ KRAS na rok 2022 - Harmonogram výziev na rok 2022 (637.51 kB)

Harmonogram výziev MAS OZ KRAS na rok 2021 - Harmonogram výziev na rok 2021 (634.55 kB) (634.55 kB)

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Daruj 2%

 • Logo
 • Logo
 • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa