Občianske združenie Kras

Výzva č. 7 - POZOR ZMENA ŽIADOSTI

pozor - zmena žiadosti podľa usmernenia 1.9

pozor - predĺžená výzva do 30. júna 2011

pozor zmena Žiadosti podľa usmernenia 1.8

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 7/2.2.1 ISRÚ/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia správnej rady MAS OZ KRAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Priorita 2. Využívanie miestnych zdrojov

2.2.Skvalitniť výrobu a marketing regionálnych produktov

Opatrenie 2.2.1, kód v PRV 311 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

v termíne od

01.03. 2011 do 27.05.2011

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie

2003/361/ES) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných

tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné

uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %.

Koneční prijímatelia - predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej

prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu).

Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).

Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 1, ods. 7, nariadenia

Komisie (ES) č. 800/2008. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                                 3 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                  70 000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:             50 %

 

3. Rozpočet pre prioritu 2. Využívanie miestnych zdrojov

2.2.Skvalitniť výrobu a marketing regionálnych produktov

Opatrenie 2.2.1, kód v PRV 311 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam                                                 99.600 ,-- EUR

 

4. Oprávnené činnosti

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre:

výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená založenie a prevádzkovanie malých predajných miest umiestených priamo na farmách alebo miestach dostupných pre návštevníkov regiónu, kde konečný prijímateľ  bude môcť predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje,  keramika).

 

Oprávnené a neoprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú dňom predloženia ŽoNFP (projektu)  do kancelárie MAS.

investície do dlhodobého hmotného majetku;

                                                         investície do dlhodobého nehmotného majetku;

                                                   vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).

Neoprávnené výdavky

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS (článok 8  nariadenia Komisie ES č. 800/2008) v znení neskorších zmien a doplnkov.

V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS, okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu  vznikli odo dňa podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so začiatkom realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním ŽoNFP (projektu));

nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom vznikol max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu  už používaných nových strojov a zariadení za predpokladu, že k finančnému prenájmu, resp. kúpe konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. januára 2006. V zmluve o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou:

špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá na prevážanie pltí a pod.);

pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania služieb);

vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).

nákup zvierat;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky;
lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.;
nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES.

Neoprávnené projekty

projekty zamerané na hlavnú poľnohospodársku produkciu;

projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne služby a bytovú výstavbu;

projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych zdrojov, v rámci ktorých prevažnú

časť vyrobenej energie (nad 50 %) spotrebuje vo vlastnom podniku.

projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov veternej, vodnej a solárnej energie.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.

2.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;

spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;

dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.

dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

4.  Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).

 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8..    Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s prílohou č. 6 usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie

1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci

územia pôsobnosti MAS (mimo Bratislavského kraja).

2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade výstavby, rekonštrukcie

a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

(bioplynové stanice) predložiť samostatnú ŽoNFP (projekt).

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti

(splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP

(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.

4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu

konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné

konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného

vyhlásenia.

5. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou,

ktorá:

a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní

akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia

alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný

projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.

Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).

7. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,

kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a

štátneho rozpočtu.

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3

rokov (v prípade finančného prenájmu do 4 rokov)od podpísania zmluvy. V prípade

finančného prenájmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej

ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia

až po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu

nájmu, resp. kúpy.

9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny

vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po

predložení ŽoNFP (projektu) s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových

agroturistických zariadení, nových výrobných a predajných objektov). Preukazuje sa pri

ŽoNFP (projekte). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých technické

zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá

je predmetom projektu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky

vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku. V prípade nákupu

strojov konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej

ŽoP.  V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby.

10. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca

zamestnanosť v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní

ŽoNFP (projektu).

11.Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované,

zmodernizované alebo nové agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11

a maximálne 40 základných lôžok a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č.

277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich

zriaďovaní do kategórií a tried.

12.Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej

prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP

(projektu) a ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na

celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 % za posledné uzatvorené účtovné

obdobie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).

13.Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto

opatrenia, musia byť prístupné a slúžiť verejnosti.

14. Po ukončení projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu

podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je

hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia

poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.

 

15.Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane geotermálneho

vrtu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný prevažnú časť vyrobenej

energie predať (vo vlastnom podniku môže spotrebovať menej než 50 % vyrobenej

energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej investície po spustení prevádzky,

pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas obdobia

platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Maximálny podiel štátu na majetku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

nesmie presiahnuť 25 %. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po

podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)

 

Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

1.

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

2

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 10 bodov

 

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 10 bodov

4

Projekt vedie k diverzifikácii príjmov podnikateľov a prináša nové oblasti činnosti v podnikaní, podporuje miestnu tradičnú produkciu.

Max 10 bodov

5

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 10 bodov

6

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

7

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

nad 20%

20 bodov

      -     nad 15%

15 bodov

      -     nad 10%

10 bodov

 

8

Projekt podporí vytvorenie pracovných miest

viac ako 10 pracovných miest

20 bodov

      -     viac ako 7 pracovných miest

15 bodov

      -     viac ako 4 pracovné miesta

10 bodov

9

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

do 50 ob/km2

20 bodov

od 51 do 100ob/km2

 

15 bodov

10

Projekt rieši doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru.

30 bodov

11

Projekt rieši okrem doplnkovej výroby aj odbyt výrobkov nepoľnohospodárskeho charakteru.

30 bodov

Spolu max

 

200 bodov

 

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

 

Čas podania projektu

10. Povinné prílohy

Konečný prijímatel – predkladatel projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade s podmíenkami uvedenými v )ZoNFP /projekte/ pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernením pre administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5 Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

 

Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov v tlačenej a v elektronickej forme ( ŽoNFP, časť G)

 

Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme ( ŽoNFP, časť G)

Dátový nosič obsahujúci dokumenty uvedené v bodoch 1,2  v elektronickej forme – 1 krát

 

Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie              projektu – predložiť jednu z možností:

výpis z obchodného registra – príslušný okresný súd v sídle krajského súdu (fotokópia);
osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník          vydáva – obecný, mestský úrad (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

 

Riadna účtovná závierka konečného prijímateľa – predkladateľa projektu za posledné účtovné obdobie  – pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (fotokópie) -  len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti:

- súvaha

- výkaz ziskov a strát

- poznámky (len v  prípade, že mu  táto povinnosť vyplýva zo zákona o účtovníctve

 

Riadna účtovna závierka konečného prijímateľa – predkladateľa projektu za posledné účtovné obdobie  pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého  účtovníctva fotokópie) -  len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti

výkaz o príjmoch a výdavkoch
výkaz o majetku a záväzkoch

 

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je platcom DPH nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok

 

Splátkový kalendár potvrdený veriteľom, v prípade, ak má konečný prijímateľ – predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“).

 

Doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah žiadateľa k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať investícia, s výnimkou špecifických prípadov  (fotokópia):

platný list vlastníctva;

nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/ zmluva uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

 

Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu, netýka sa strojov a technológií; v prípade zriaďovania geotermálneho vrtu sa predkladá až pri podaní ŽoP), podľa zamerania projektu (nepredkladá sa, ak je predložené stavebné povolenie).

Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné  stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (originál  alebo úradne osvedčená fotokópia

 

Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia

 

Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 

Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS

 

Ak ide o stavebné investície žiadateľ ďalej predkladá:

Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

 

Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení a technológií, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu technológie v prípade kúpy technológie (úradne osvedčená fotokópia

 

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia),

 

Rozhodnutie príslušného orgánu ŠS o určení prieskumového územia v prípade, že predmetom projektu je zriaďovanie alebo využívanie geotermálneho vrtu (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia), pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia).

 

Pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb žiadateľ predkladá

 Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

 

Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb– v prípade, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pozri kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader (originál alebo osvedčená fotokópia):

cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky

 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 EUR (vrátane): 1 cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom:

– cenová ponuka potvrdená vybraným dodávateľom
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie.

V prípade  investície vlastnou prácou: 2 cenové ponuky  od iných dodávateľov na porovnanie uplatňovaných výdavkov na vlastnú prácu spolu s oprávnením dodávateľov na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu )

 

V prípade investície vlastnou prácou pri ktorej konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  využije materiál vyrobený vlastnou činnosťou: 2 cenové ponuky  od iných dodávateľov na porovnanie uplatňovaných výdavkov na materiál, spolu s oprávnením dodávateľov na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu

 

Nepovinné prílohy

Propagačné materiály prípadne fotodokumentácia dokladujúce doterajšiu činnosť žiadateľa v predmete činnosti

 

Články v novinách, ktoré hovoria o doterajšej činnosti žiadateľa

 

12. Monitorovacie indikátory

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (311)

Počet prijímateľov podpory (počet)

Výstup

2

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

431.600

 

Hrubý počet vytvorených pracovných miest

Výsledok

12

 

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV: 311

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Počet V,R,M výrobných a predajných objektov

0

1

Zisťovanie u užívateľov po skončení projektu

           

 

13. Ďaľšie podmienky:

Kompletnú dokumentáciu predkladá konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v šnurovacích spisových doskách P A4. Konečný prijímateľ- predkladateľ projektu ŽoNFP /projekt/ a prílohy nezväzuje do väzby.
Miesto predkladania ŽoNFP (projektov)

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina  OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese:

Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec,  v období od 09.05.2011 do 30.06.2011 čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ - predkladateľ projektu 2 x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá  2 x v tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2 v elektronickej verzii (skenované na CD/DVD), pričom projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá 2 v tlačenej verzii z toho 1 x originál alebo úradne overená fotokópia a 1 x obyčajná kópia.

Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, Silvia Pápaiová – manažér Tel: 0911 203 413 alebo 0905 981 918, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk , maskras@maskras.sk

 

Prílohy k výzve č.  7/2.2.1 ISRÚ/2010 Opatrenie 2.2.1., kód v PRV 311 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam zverejnené na internetovej stránke www.maskras.sk

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2.1 Opatrenie, kód v PRV 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.

Tabuľková časť pre Opatrenie 2.2.1 Opatrenie, kód v PRV 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.  

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7 platná od 26. 11. 2010 vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ KRAS.
Dodatok č. 2 k ISRÚ
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Dodatky k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Podpis

 

Štefan Zsóri

Predseda MAS OZ KRAS

 

 

Plešivec, dňa 01. 03. 2011

 

Tabuľková časť pre Opatrenie 2.2.1 Opatrenie, kód v PRV 311

 Oznámenie č. 2 k Výzve č. 7

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/20 °C
streda 17. 7. veľmi silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 30/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa