Občianske združenie Kras

Výzva č. 11/3.2.2 ISRÚ/2010 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 11/3.2.2 ISRÚ/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia správnej rady MAS OZ KRAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Opatrenie 3.2.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR)

v termíne od 16. 11. 2011 do 16.03.2012

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

 

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie);
obce zahrnuté do územia MAS OZ KRAS: Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                  5 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                               80 000,00 EUR
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov                                 100 %

 

3. Rozpočet pre výzvu 11/3.2.2 ISRÚ/2010:   43.671,16 EUR

 

4. Oprávnené činnosti

rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. obecných rozhlasov);
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Typ podporených aktivít

rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;
rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu;
investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.

 

5. Kritéria pre uznateľnosť výdavkov

 

Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

 

Neoprávnené výdavky

výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené  od 1.1.2007) ;
výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým manažmentom projektov  presahujúce 8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt; 
nákup použitého majetku;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
nájomné poplatky;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
poradenské a konzultačné služby;
výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov;
výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri realizácií projektu. 

 

Neoprávnené projekty

 

projekty zamerané na vytváranie zisku[1];
projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú problematiku.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

obce v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS: Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie 3.2.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo v rámci vyhlásenej výzvy (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR)

 

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6:

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS..
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení   ,  kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.  
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.

 

Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v súlade  s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber  ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa  projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.

 

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované  v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia:

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis[2].
dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS[3].
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

9. Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)

Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

 

1

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

2

Z projektu má preukázateľný a priamy prospech mládež.

Max 20 bodov

 

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 20 bodov

4

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 20 bodov

5

 

Projekt využije:

Max 20 bodov

- max 25% obyvateľstva MAS

5 bodov

- max 50% obyvateľstva MAS

10 bodov

- max 75 % obyvateľstva MAS

15 bodov

- max100% obyvateľstva MAS

20 bodov

6

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

7

 

Projekt kombinuje

Max 20 bodov

- dve aktivity

10 bodov

- viac ako dve aktivity

20 bodov

8

 

Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou  hustotou obyvateľov na km2:

Max 15 bodov

– do 50

15 bodov

– nad 50 do 100

10 bodov

– nad 100  do 150 

5 bodov

9

 

Nezamestnanosť:

ak sa projekt realizuje v obci, kde je najvyššia nezamestnanosť v rámci MAS:

Max 10 bodov

10

 

Projekt umožňuje prístup k I nternetu

10 bodov

11

Projekt rieši havarijný  stav

10 bodov

 

Spolu maximálne

185 bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

Čas podania projektu    

10. Povinné prílohy

Konečný prijímatel – predkladatel projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade s podmíenkami uvedenými v ŽoNFP /projekte/ pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernením pre administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5 Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4

Upozornenie: Všetky rozhodnutia predkladané žiadateľom v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti!

 

Bodovacie kritériá

V prípade, že projektom rieši odstránenie havarijného stavu predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu – odborného posudku od príslušného revízneho technika, znaleckého posudku od súdneho znalca alebo iné relevantné podklady

 

11. Nepovinné prílohy

 

Fotografie miesta v súčasnom stave

Dokumentácia dokladujúca podobné projekty, ktoré žiadateľ v minulosti úspešne realizoval

 

12. Monitorovacie indikátory

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie 3.2.2

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

10

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

498.000,00

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktorí majú prospech z realizovaného projektu

Výsledok

11  734

 

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východ.

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Špecifický cieľ 3.2

Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb pre obyvateľstvo

 

Počet služieb pre obyvateľstvo

43

50

Zisťovanie na úrovni obcí raz ročne

Počet užívateľov služieb

3500

5000

Zisťovanie na úrovni obcí raz ročne

Opatrenie:

PRV 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 

Počet VRM ihrísk, rekreačných zón, obecných stavieb a objektov spoločenského významu

2

10

 

Zisťovanie u konečných užívateľov opatrenia

 

13. Ďaľšie podmienky:

Miesto predkladania ŽoNFP (projektov)

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina  OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese:

Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec,  v období od 20.02.2012 do 16.03.2012 čase od 08:00 hod. do 16.00 hod. ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ - predkladateľ projektu 2 x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá  2 x v tlačenej verzii ako súčasť projektu , projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá 2 v tlačenej verzii z toho 1 x originál alebo úradne overená fotokópia a 1 x obyčajná kópia.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.
Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, Silvia Pápaiová – manažér Tel: 0905 981 918, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk , maskras@maskras.sk

 

Prílohy k výzve č. 11/3.2.2 ISRÚ/2010 opatrenie 3.2.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR) zverejnené na internetovej stránke www.maskras.sk

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre Opatrenie  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR) implementované prostredníctvom osi 4.
Tabuľková časť pre Opatrenie 3.2.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a  vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR) implementované prostredníctvom osi 4. 
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.9 platná od 06. 06. 2011 vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ KRAS.
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Dodatky k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

 

 

Podpis

 

Štefan Zsóri

Predseda MAS OZ KRAS

 

Plešivec, dňa 16. 11. 2011

 

 

Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže prenajímať na podnikateľské účely. 

 V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A   (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.

Výnimku tvoria aktivity v rámci:

opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod., -opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 30 °C 17 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/18 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 28/16 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 27/15 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa