Občianske združenie Kras

PREDĹŽENIE VÝZVY č. 24/PRV/MAS 49

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

Výzva č. 24 /PRV/MAS 49  

Miestna akčná skupina OZ KRAS v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

opatrenie  1.1.1 , kód  v PRV: 313 -  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A

V termíne od 20.08.2014  do 17.09.2014

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa  -  predkladateľa projektu

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.

Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.

Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 10 Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. V. C 244 z 1. 10. 2004, str. 2).

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:      2 600 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:     130.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

- 50 % (40 % EÚ, 10 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje.

3. Rozpočet pre opatrenie Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A v rámci vyhlásenej výzvy  činí  131.466,--EUR

4. Oprávnené činnosti

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)

rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.[1]).

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

5. Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky pre časť A (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť A).

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

Maximálna doba realizácie  do 30.6.2015

8. Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 1.1.1 kód PRV 313 -  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS.

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

Pre časť A 

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti, voči nemu a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a ďalšími dokladmi uvedenými v povinných prílohách žiadosti o NFP6.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne zamestnancov, nie starším ako tri mesiace.[2]
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii[3], neprebieha voči nemu konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania – preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace4.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže predložiť max. 2 ŽoP ročne, pričom musí predložiť poslednú ŽoP do 3 rokov od podpísania zmluvy, najneskôr však do 30. júna 2015. V prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia až po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu nájmu, resp. kúpy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) v prípade právoplatného stavebného povolenia najneskôr pred podpisom zmluvy o NFP. V prípade investícií do objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie). V prípade nákupu zariadení súvisiacich s relaxačnými činnosťami žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP.
Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 stálych lôžok v piatich izbách (každá s maximálne dvomi stálymi lôžkami a s vlastnýmhygienickým zariadením v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried ) a minimálne spoločnú kuchynku, ktorej súčasťou môže byť stravovací priestor. V prípade investícií do ubytovacieho zariadenia apartmánového typu[4] môže každý apartmán mať len jedno sociálne zariadenie. V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.
Relaxačné objekty a zariadenia vybudované, zrekonštruované, zmodernizované, prípadne zakúpené v rámci tohto opatrenia musia pokrývať kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám. Podmienkou pre uznateľnosť výdavkov na relaxačné objekty a zariadenia  je prevádzkovanie nízko kapacitných ubytovacích zariadení prípadne  ich budovanie v rámci jedného projektu spolu s relaxačnými objektmi. Relaxačné objekty a  zariadenia musia byť umiestnené v rovnakom, alebo susednom  katastrálnom území (v prípade obce s viacerými katastrálnymi územiami aj v katastrálnom území susediacom s týmito katastrálnymi územiami) s nízko kapacitným ubytovacím zariadením.   
Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. .
V prípade začínajúcich podnikateľov sa preukazuje zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie  pri predkladaní prvej ŽoP.  ŽoP je prijímateľ oprávnený podať až po ukončení účtovného obdobia.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15.Výklad pojmov), t.j. v súlade so schémou de minimis č. DM – 8/2010 v znení dodatkov, na základe ktorej nesmie byť definovaný ako podnik v ťažkostiach[5]. Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu) a/alebo pri každej ŽoP. Pri konečných prijímateľoch – predkladateľoch projektu, ktorý z dôvodu začiatku podnikania nevedia zatiaľ preukázať ukončenie účtovného obdobia sa nepreukazuje pri ŽoNFP, ale pri prvej ŽoP, ktorú môžu predložiť až po ukončení účtovného obdobia.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri podaní ŽoNFP (projektu) preukazuje čestným vyhlásením, že nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2.1. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný pri ŽoNFP (projekte) predložiť čestné vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie  postupu  konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER, časti B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis[6].
dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER;
dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS[7].

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:

výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;
výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí NFP, musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;
výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnými právnymi predpismi.
výdavky musia byť uhradené zo strany prijímateľa pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP (priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).

9. Kritériá na hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len „ŽoNFP (projekt))“.

 

Bodovacie kritéria

P.č.

Kritérium

Body

1.

Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie a relaxačné služby je aj poskytovanie doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu.

Max 20 bodov

2.

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

3.

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy a/alebo mladí ľudia do 35 rokov.

Max 10 bodov

4.

Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.

Max 20 bodov

5.

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 10 bodov

6.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

20 bodov

7.

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

- nad 15%

20 bodov

-     nad 10%

15 bodov

-    nad 5%

10 bodov

8.

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

do 50 ob/km2

20 bodov

od 51 do 100 ob/km2

15 bodov

9.

Projekt zachováva tradičný ráz osídlenia

Max 20 bodov

Maximálny počet bodov

160 bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

 

Čas podania projektu

10.  Náležitosti Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A     implementované prostredníctvom osi 4.

Povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A  implementované prostredníctvom osi 4 (pozri ŽoNFP (projekt), časť G .

Prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.

Povinné prílohy stanovené MAS - MAS OZ KRAS nestanovila žiadne kritéria.

Nepovinné prílohy : Propagačné materiály,  web stránka,  zmluvy s cestovnými kanceláriami sú výhodou .

Dátový nosič obsahujúci formulár ŽoNFP (projektu) (vo formáte .doc) a tabuľkovú časť projektu (vo formáte .xls) v elektronickej forme.

Všetky náležitosti uvedené v bodoch a) až f) predkladá konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 2-krát (jedno pre MAS a jedno pre PPA).

 

11.   Monitorovacie indikátory

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A...

Počet rekonštruovaných a modernizovaných rekreačných zariadení

0

5

Zisťovanie u užívateľov po skončení projektu

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A...

Počet prístavieb a prestavieb rodinných domov za účelmi CR

5

10

Zisťovanie u užívateľov po skončení projektu

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A...

Počet V,R,M kampingov

 

1

2

Zisťovanie u užívateľov po skončení projektu

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A...

Počet doplnkových služieb

1

4

Zisťovanie u užívateľov po skončení projektu

 

12.  Časový harmonogram konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

na úrovni MAS

časový harmonogram

Príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

Od 20.08.2014 do 17.09.2014

Formálna kontrola kompletnosti, administratívna kontrola, hodnotenie, predloženie protokolu o výbere ŽoNFP (projektu) na Pôdohospodársku platobnú agentúru

do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov)

 

na úrovni PPA

časový harmonogram

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov),

do 90-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) 

Rozhodnutie o schválení/neschválení  ŽoNFP (projektov)

do 7 pracovných dní od  ukončenia administratívnej kontroly

Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu)

 

13.  Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

 

Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni MAS v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 7.

 

Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni PPA v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17.

 

14.  Ďaľšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP (projektov) prijatých v rámci tejto výzvy na implementáciu stratégie platia kritéria spôsobilosti a kritéria hodnotenia ŽoNFP (projektov) v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER v platnom znení.

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

15. Príjem ŽoNFP (projektu)

Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: Čsl. Armády 478, 04911 Plešivec , v čase od 8:00 hod. do17:00 hod.
konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 2 x  v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá 2 x  v tlačenej verzii ako súčasť projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP podľa časového harmonogramu (bod 12 výzvy).
 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 04911 Plešivec, , Tel: 0905 981 918 0905 981 918, 0911 203 413 0911 203 413 , manazer@maskras.sk, kontaktná osoba: Silvia Pápaiová

 

16.  Prílohy k výzve č 24/PRV/MAS 49. opatrenie 3.2 A  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A zverejnené na  webovom sídle www.maskras.sk

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013 opatrenie 3.2 A  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A implementované prostredníctvom osi 4. 
Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.14, platná od 02.06.2014vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií OZ KRAS.

 

Podpis

Predseda  MAS OZ KRAS

V Plešivci, dňa 08.09.2014

 

[1] Pod spojením a pod. sú pre opatrenie 3.2. A oprávnené výdavky na športoviská, detský vlek, bobovú dráhu, prístavisko malých plavidiel, jazdiareň

[2] Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

[3] Netýka sa FO

[4]Apartmán je v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti, v ktorej nie sú umiestnené stále lôžka. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie.

[5] Usmernenie Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02)

[6] V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 LEADER sa uplatňuje:

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A  (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER) – č. schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 LEADER – č. schémy: X 370/2010.

Výnimku tvoria aktivity v rámci:

opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže, a pod., 
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/21 °C
streda 17. 7. silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 31/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa