Občianske združenie Kras

Záznam z pracovnej cesty - Malta Miestna akčná skupina

Záznam z pracovnej cesty - Malta, Miestna akčná skupina OZ KRAS

(Local Action Group OZ KRAS)

049 11 Plešivec, Čsl. Armády 478, www.maskras.sk

IČO: 42100356, DIČ: 2022651873

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investujúca do vidieckych oblastí

ZÁPISNICA Z MEDZINÁRODNÉHO WORKSHOPU NA MALTE

Názov worhshopu: International Workshop “Implementation and Evaluation of the LAG´s Development Strategies, LAG´s Areas potentials and Possibilities of Rural Tourism Development” (Medzinárodný workshop “Implementácia a hodnotenie stratégií MAS, potenciály území MAS a možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu”)

Termín konania: 30.05.2011 - 03.06.2011

Organizátor: Local Action Group GAL XLOKK (Malta)

Záznam

  • 1. deň: 30. mája 2011

Po prílete a registrácii v hoteli Silvio Schembri, manažér GAL XLOKK podrobne oboznámil účastníkov s programom medzinárodného workshopu počas nasledujúcich 4 dní – predstavenie jednotlivých blokov workshopu, lokalít realizácie seminárov a exkurzií a jednotlivých odborných tém workshopu. Po oboznámení sa s programom nasledovalo predstavenie Miestnych akčných skupín - ich základných charakteristík, významných zdrojov, z ktorých sa vychádzalo pri tvorbe integrovaných stratégií rozvoja území jednotlivých MAS a nosných rozvojových priorít a opatrení. 

 

  • 2. deň: 31. mája 2011

Seminár medzinárodného workshopu otvoril Joe Attard, Predseda GAL XLOKK, ktorý privítal účastníkov medzinárodného workshopu. Vo svojom príhovore sa venoval potrebe rozvoja vidieka za pomoci prístupu Leader, vychádzajúc z toho, že ekonomika Malty pred 50-60 rokmi bola založená prioritne na rastlinnej a živočíšnej výrobe a ½ územia tejto krajiny bola pevnosťou Anglicka. Zdôraznil, že od roku 1997, kedy bola úplne zatvorená britská základňa, sa život na Malte výrazne zmenil a začal sa orientovať na cestovný ruch, rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.

Po jeho príhovore vystúpil zástupca opozičnej strany Stephan Buontempo, ktorý vyzdvihol význam workshopu ako príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti, zámery a odlišné  prístupy k riešeniu rôznych oblastí kvality života.

Následne Joe Caruana, Riaditeľ platobnej agentúry uviedol, že prístup Leader je na Malte novou a inovatívnou skúsenosťou a je povzbudzujúce, že MAS XLOKK zobrala na seba zodpovednosť za rozvoj južnej časti Malty. Všetky MAS na Malte urobili veľa aktivít a získali mnohé skúsenosti. V závere svojho príhovoru zdôraznil, že je potrebné  podporiť spoluprácu a výmenu skúseností v duchu solidarity a priateľstva a že sa teší ako MAS využijú program Leader.

Po príhovoroch nasledovala prezentácia Donalda Aquilina, Senior Managera riadiaceho orgánu Ministerstva zdrojov a vidieckych záležitostí na tému „Prístup Leader v období 2007-2013". Donald Aquilina v úvode svojej prezentácie vysvetlil členenie Malty na 47 vidieckych oblastí o rozlohe 219 km2 (Malta) a 69 km2 (ostrov Gozo) s počtom 260 tis. obyvateľov ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach a základné kritériá vrátane špecifických kritérií pre Maltu, podľa ktorých sa robil výber MAS. Predstavil tri podporené Miestne akčné skupiny operujúce na Malte - MAS GAL XLOKK, Majistral MAS a MAS Gozo a oboznámil účastníkov workshopu s programom Leader. Celkový rozpočet na programovacie obdobie 2007 – 2013 pre Leader tvorí 8 mil. EUR, z toho pre opatrenia  osi 4 3,5 mil. EUR a implementáciu dvoch opatrení osi 3: kód 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu a kód 125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva 4,5 mil. EUR. Ďalej informoval o postupe pri príprave PRV a príprave na Leader (školenia, vzdelávania, hľadanie manažérov, vypracovanie metodiky a pod.) a o stave implementácie rozvojových stratégií jednotlivých MAS.

Ďalší blok prezentácií pokračoval vystúpením Joe Caruana, Riaditeľa platobnej agentúry, ktorý predstavil činnosť a pôsobenie Národnej vidieckej siete pre Maltu v programovacom období 2007 – 2013 – strategické ciele, štruktúru organizácie, cieľové skupiny, aktivity siete počas roka 2010 (semináre, spoločnú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, tradičné podujatia týkajúce sa poľnohospodárskych aktivít, stretnutie maltských miestnych akčných skupín) a v roku 2011 (príprava elektronického Newslettera, zorganizovanie jarmokov na prezentáciu výstupov týkajúcich sa rozvoja vidieka – podpory regionálnych produktov). V rámci daného bloku nasledovala prezentácia „Skúsenosti s implementáciou Osi 4 Leader na Slovensku“, ktorú odprezentovala Malvína Gondová, Riaditeľka Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorá informovala o štruktúre, postavení, cieľoch a úlohách Národnej siete rozvoja vidieka na Slovensku. Predstavila regionálne pracoviská, aktivity siete pre beneficientov PRV 2007 – 2013 od vzniku siete (od roku 2008) a 29 podporených MAS na Slovensku.

Poobedňajšia prezentácia bola venovaná implementácii Integrovanej Miestnej rozvojovej stratégie MAS XLOKK. Silvio Schembri, Manažér GAL XLOKK oboznámil prítomných s krokmi prípravy rozvojovej stratégie vrátane zostavenia komunikačného plánu, tvorby loga, realizácie verejných stretnutí a mítingov, zbierania skúseností na medzinárodných stretnutiach, využívania elektronických komunikačných nástrojov (web-side, blog, facebook) a tlačených materiálov (vydanie publikácií, brožúry,  letákov atď.). Predstavil hlavný prierez opatrení Miestnej rozvojovej stratégie MAS XLOKK - okrem osi 4 Leader aj opatrenie 125 z osi 1 a opatrenie 313 z osi 3 a podrobne odprezentoval navrhnuté aktivity, príjemcov podpory a výšky spolufinancovania projektov v jednotlivých opatreniach. V závere svojho vystúpenia sa zameral na prezentáciu doteraz realizovaných a plánovaných aktivít.

Po ukončení prezentácií nasledovala diskusia k predneseným témam. Otázky smerovali predovšetkým k implementácii Programu rozvoja vidieka na Malte, nastavenia podmienok pre žiadateľov programu pri podávaní projektov, súčasnému stavu implementácie programu Leader a podmienok pre realizáciu projektov spolupráce.

 

  • 3. deň: 1. jún 2011

Prvá prezentácia nasledujúci deň workshopu bola venovaná tvorbe, marketingu a propagovaniu produktov vidieckeho turizmu. Pracovník Maltského úradu pre turistický ruch, ktorý bol založený v roku 1999, podrobne vysvetlil hlavnú činnosť organizácie – v prvom rade propagáciu Malty smerom do zahraničia a propagáciu regionálnych maltských produktov. Zároveň ich organizácia funguje ako kontrolný orgán pre udeľovanie a dodržiavanie štandardov kvality. Projekty, ktoré realizujú na juhu Malty, sú zamerané na vybudovanie 7 turistických trás a ich propagáciu formou koncepčne ucelenej mapy, skrášlenie a propagáciu kaplniek, podporu predaja z dvora a diverzifikáciu fariem (vytvorenie ubytovacích kapacít na farmách). Zámerom je prezentovať Maltu v zahraničí ako destináciu vidieckeho cestovného ruchu – doteraz na vidiecky cestovný ruch vynaložili 1,6 mil. EUR. Po prezentácii nasledovala prehliadka Agroturistickej farmy Carmela Delia o rozlohe 10 ha, ktorej hlavná produkcia je zameraná na pestovanie domácich odrôd viniča a ovocia. Produkcia hrozna dosahuje 4 kg na jeden koreň. Vzhľadom na veľkosť jednotlivých parciel, je potrebný výrazný podiel ručnej práce a nedostatok vody v letnom období sa rieši formou veľkých zadržiavacích nádrží a kvapkových závlah. Pre internú potrebu sa na farme pestujú aj olivy (odroda Caroka), výnosnosť - zo 100 kg olív sa vyprodukuje priemerne 16-17 l olivového oleja.   

Poobedňajší program workshopu sa uskutočnil vo vnútrozemí Malty v oblasti MonteKristo Estate, kde sa v súčasnosti buduje veľký areál zameraný na prezentáciu histórie a kultúry „života na Malte“. Jeden z realizovaných projektov tejto oblasti – vybudovanie múzea bol podporený z programu Leader MAS XLOKK. V tomto areáli nasledovala exkurzia s podrobným vysvetlením výroby vína priamo vo výrobnej prevádzke a ochutnávka domácich odrodových vín. Samotná prevádzka disponuje len 10 ha vlastných vinohradov, nákup hrozna majitelia uskutočňujú z blízkych fariem a ostrova Gozo.

Súčasťou programu vo večerných hodinách bola návšteva významných lokalít z hľadiska cestovného ruchu a odovzdanie skúseností s nástrojmi a formami ich propagácie.

 

  • 4. deň: 2. júna 2011

Ďalší program medzinárodného workshopu prebiehal na Maltskej univerzite umenia, vedy a technológie. Prvý blok prezentácií na tému ochrany a uchovania kultúrneho dedičstva Malty a jeho využitia vo vidieckom turizme otvorili zástupcovia Národnej agentúry Heritage Malta. Uviedli, že medzi najdôležitejšie odvetvia na Malte patrí priemysel a cestovný ruch, z ktorých každé má 40 %  podiel na celkovom výkone ekonomiky, ďalej nasleduje finančný sektor a poľnohospodárstvo na úrovni 2%. Keďže Malta disponuje bohatou históriou a nespočetným množstvom zaujímavých kultúrnych pamiatok, majú snahu nielen o ich zachovanie, ale aj ich adekvátne využitie práve v oblasti vidieckeho turizmu. Ročne navštívi Maltu viac ako 1 mil. turistov, minulý rok bol rekordný – návštevnosť prekročila hodnotu 1 250 tis. turistov. 

Následne Mário Salerno, predseda organizácie MOAM - Maltského hnutia pre ekologické poľnohospodárstvo oboznámil účastníkov s cieľmi a činnosťou tejto organizácie a predstavil súčasný stav ekologického poľnohospodárstva na Malte a jeho postavenie vo vidieckej ekonomike.

Po prezentáciách pokračovala prehliadka Maltskej univerzity umenia, vedy a technológie (MCAST), kde bol prítomným predstavený vzdelávací systém na Malte a celý objekt univerzity vrátane jednotlivých učební a priebeh teoretického a praktického vyučovania, vzhľadom k tomu, že táto univerzita sa vo výraznej miere zameriava na odovzdanie praktických skúseností študentom (vyučuje predmety ako starostlivosť o zvieratá, špeciálny chov zajacov a hydiny, pestovanie ekologických plodín a pod.). Významný dôraz je kladený na marketing poľnohospodárstva s cieľom dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť. 

Popoludní sa otvorila diskusia ohľadne možností spolupráce medzi vidieckymi sieťami a miestnymi akčnými skupinami z Malty a zo Slovenska, ktorú facilitovala Malvína Gondová z NSRV SR. Diskusia súvisela s možnosťami rozvíjania budovania zručností, vzájomného oboznámenia sa so systémom nastavenia programu Leader a špecifikácie rozdielov v rámci implementácie integrovaných rozvojových stratégií, riešením možností využitia miestnych surovín z oboch krajín a podmienok realizácie projektov spolupráce v rámci Programov rozvoja vidieka v súčasnom programovacom období a ďalších dostupných programov EÚ. 

Nasledujúcim bodom programu bolo predstavenie týkajúce sa Veľkého obliehania Malty v roku 1565. Toto predstavenie stvárnilo epický priebeh histórie Malty, od jej vzniku až po súčasnosť.

 

  • 5. deň: 3. júna 2011

V posledný deň workshopu prebiehala prezentácia a diskusia ohľadne programu Leader po roku 2013. Účastníci workshopu z oboch krajín sa zaoberali budúcnosťou prístupu Leader po roku 2013, t.j. predstavili navzájom svoje prvotné návrhy do Národných strategických plánov Leader 2014+, v ktorých navrhujú, aby sa metóda Leader stala súčasťou všetkých operačných programov, ktoré sú zamerané na vidiek, čo znamená, že miestne akčné skupiny by mali možnosť rozhodovať o viacerých oblastiach rozvoja vidieka, a tým aj o väčšom balíku financií potrebných na ich realizáciu. Na záver podujatia sa uskutočnilo záverečné zasadnutie ohľadne spätnej väzby, zhrnuli sa zaujímavé momenty a postrehy z diskusií počas celého podujatia a zhodnotil sa celkový priebeh workshopu, ktorý priniesol okrem výmeny skúseností a informácií o implementácii prístupu Leader aj možnosť výmeny kontaktov medzi účastníkmi stretnutia a prezentáciu MAS-iek na medzinárodnej úrovni. Taktiež boli navrhnuté ďalšie kroky v rámci spoločnej kooperácie medzi miestnymi akčnými skupinami zo Slovenska a z Malty, kde jedným z krokov bola dohoda, že medzi  zástupcami MAS-iek z oboch krajín bude prebiehať priebežne e-mailová komunikácia a vzájomne si zašlú návrhy tém a oblastí, v ktorých by mohli miestne akčné skupiny zo Slovenska a Malty v budúcnosti spolupracovať. Podľa prvotných návrhov by mohli byť využité nasledovné programy, resp. finančné zdroje:

Program „Grundtvig", ktorý je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania, zameraného na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

Nasledoval odchod na letisko a odlet z Malty do Viedne.

Závery:

Medzinárodné podujatie (fotodokumentáciu viď v prílohe zápisnice) tohto charakteru bolo účastníkmi vysoko pozitívne hodnotené ako jeden z nástrojov zvyšovania kapacít Miestnych akčných skupín v oblasti získavania skúseností s implementáciou prístupu Leader s prínosom v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Na základe výstupov z workshopu sú do budúcna reálne možnosti konkrétnej spolupráce na báze výmeny skúseností a realizácie spoločných inovatívnych projektov

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa