Občianske združenie Kras

Výzva č. 16/PRV/MAS 49

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 16/PRV/MAS 49

Miestna akčná skupina MAS OZ KRAS v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ: 1. 2. Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS

opatrenie č. 1.2.1 PRV 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - B

 

V termíne od 10.08.2012 do 19.11.2012

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

1.Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                                     1.500 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                         30.000 EUR

 

Druh podpory: nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania: plné financovanie (platba systémom refundácie)

Typ investície: nezisková

 

Intenzita pomoci pre časť B

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

– 100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia;

 

3. Rozpočet pre Opatrenie 1.2.1 Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/ PRV 313/        72.866  EUR

                                             

4. Oprávnené činnosti

Časť B (článok  55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)  

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.

 

5. Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky pre časť B (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť B)

1.  výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov;

  2.  výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ)     i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;

3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií;

4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality;

5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

 

Neoprávnené výdavky pre časť B

výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS);

nákup použitého majetku;

nákup dopravných prostriedkov;

nákup nehnuteľností;

refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;

daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;

prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);

vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;

bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;

lízingové poplatky a koeficient navýšenia;

nájomné poplatky;

poradenské a konzultačné služby;

projektová dokumentácia;

výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia;

výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

>minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 3 mesiacov a maximálna doba 12 mesiacov

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

 

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie:

Pre časť B

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Investície sa môžu realizovať len na území Slovenska. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS pričom výnimku tvoria aktivity, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti , nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri každej ŽoP formou čestného vyhlásenia.

<!--[if !supportLists]-->3.        <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri každej ŽoP formou čestného vyhlásenia.

<!--[if !supportLists]-->4.        <!--[endif]-->Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,  kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy najneskôr však do 30. júna 2015 .

<!--[if !supportLists]-->8.        <!--[endif]-->Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.

<!--[if !supportLists]-->9.        <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.

<!--[if !supportLists]-->10.     <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

 

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->Kritériá na hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie implementované prostredníctvom osi 4

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

P. č.

Kritérium

Body

1.

Zapojenie väčšiny subjektov podnikajúcich v oblasti CR 

Max 20 bodov

2

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy

 

Max 10 bodov

 

4

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 10 bodov

 

5

Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.

Max 10 bodov

6

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 10 bodov

7

 

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

8

 

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

      -    nad 15%

15 bodov

      -     nad 10%

10 bodov

      -     nad 5%

5 bodov

9

 

 

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->do 50 ob/km2

10 bodov

      -     od 51 do 100ob/km2

5bodov

10

Konečný žiadateľ má sídlo v území MAS

20 bodov

 

Spolu maximálne

145  bodov

 

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

 

Čas podania projektu

       

 

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Náležitosti Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

a)    Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie  313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - B  implementované prostredníctvom osi 4.
b)    Povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie  313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - B implementované prostredníctvom osi 4 pozri ŽoNFP (projekt), časť e.
c)    Prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.
d)    Povinné prílohy stanovené MAS - MAS OZ KRAS nestanovila žiadne povinné prílohy.    
e)    Nepovinné prílohy : Ukážky propagačných materiálov, web stránok, dokumentácia účasti na výstavách a pod
f)    Dátový nosič (v aplikácii Microsoft Office Word (vo formáte.doc) alebo v aplikácií Adobe Reader (vo formáte .pdf) obsahujúci dokumenty uvedené v tomto bode písm. a) a b) v elektronickej forme (ŽoNFP (projekt) spolu s prílohami) – 1 krát.
 

 

 

<!--[if !supportLists]-->11.  <!--[endif]-->Monitorovacie indikátory

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (313)

Počet podporených aktivít (počet)

Výstup

40

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

801.800

 

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV SR

2.1.1

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B...

Počet propagačných a informačných materiálov

2

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet výstav ktoré navštívili združenia z územia

0

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet Turistických informačných bodov

0

19

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

           

<!--[if !supportLists]-->12.  <!--[endif]--> 

 

 

12. Časový harmonogram konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

 

na úrovni MAS

časový harmonogram

Príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

Od 10.08.2012 do 25.10.2012

Formálna kontrola kompletnosti, administratívna kontrola, hodnotenie, predloženie protokolu o výbere ŽoNFP (projektu) na Pôdohospodársku platobnú agentúru

do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov)

na úrovni PPA

časový harmonogram

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov),

do 70-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) 

Rozhodnutie o schválení/neschválení  ŽoNFP (projektov)

do 7 pracovných dní od  ukončenia administratívnej kontroly

Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu)

 

13. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

        Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni MAS v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 7.

 

       Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni PPA v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17.

 

 

14. Ďaľšie podmienky:

Ďaľšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP (projektov) prijatých v rámci tejto výzvy na implementáciu stratégie platia kritéria spôsobilosti a kritéria hodnotenia ŽoNFP (projektov) v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

   15. Príjem ŽoNFP (projektu)

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec v čase od 08.00. hod. do 17,00hod.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 2x v tlačenej verzii a 2x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá 2x tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2x v elektronickej verzii.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na:

MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk

Kontaktná osoba: Silvia Pápaiová, tel.: 0905 981 918, 0911 203 413

 

   16.  Prílohy k výzve č 16/PRV/MAS 49  opatrenie Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B  zverejnené na  webovom sídle www.maskras.sk

 

         Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007

         – 2013 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B implementované prostredníctvom osi 4. 

 

        Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.03.2012 vrátane  príloh k Usmerneniu.

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií OZ KRAS.

 

Podpis

 

Štefan Zsóri

Predseda  MAS  OZ KRAS

 

V Plešivci, dňa 10.08.2012

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A   (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Výnimku tvoria aktivity v rámci:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod., 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 30 °C 17 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/18 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 28/16 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 27/15 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa