Občianske združenie Kras

Výzva č. 12/331/49

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 12/PRV/MAS 49

Miestna akčná skupina MAS OZ KRAS v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Opatrenie 3.1.1 , kód vPRV: 331 – Vzdelávanie a informovanie

3. Kvalita služieb

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja území 3.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb

V termíne od 25.05.2012 do 25.06 .2012

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)[1]

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania

 

vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,

 

neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

 

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci

 

Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                                 3 000 EUR

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                  50 000 EUR

 

 

Intenzita pomoci

 

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

 

100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia

 

Druh podpory

 

Druh podpory: nenávratný finančný príspevok

 

Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo

 

refundácie, pozri Usmernenie, Prílohu č. 4 Opatrenia Programu

 

rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy

 

financovania).V rámci organizačného zabezpečenia financovania výdavkov

 

poskytnutých konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu

 

z EPFRV a pri predkladaní ŽoP sa konečný prijímateľ –

 

predkladateľ projektu riadi podmienkami Usmernenia, kapitoly 9.

 

Finančné riadenie.

 

Typ investície: nezisková

 

3. Rozpočet pre  3. Kvalita služieb

 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja území 3.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb ,opatrenie 3.1.1 , kód vPRV: 331 – Vzdelávanie a informovanie :     216.320,--EUR

                                             

 

4. Oprávnené činnosti

 

Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:

 

1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.

 

Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:

 

ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);

 

zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;

 

manažment kvality;

 

inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;

 

ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);

obnovu a rozvoj vidieka;

 

prístup Leader.

 

 

2. nasledovné formy informačných aktivít

 

tvorba nových vzdelávacích programov;

 

tvorba analýz vzdelávacích potrieb;

 

krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;

 

konferencie a semináre;

 

televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);

 

výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;

 

putovné aktivity k cieľovým skupinám;

 

ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

 

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

 

Oprávnené výdavky

 

Podpora sa poskytuje na nasledovné výdavky spojené so zabezpečením a s realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu:

 

 

 

interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom a ekonomikou riadenia projektu);

 

a)  personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment a administrátor).

 

b)  cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora v prípade, ak sa aktivity projektu realizujú mimo sídla žiadateľa.

 

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú, autobusovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu.

 

Výdavky na stravu a ubytovanie:

 

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                        170 EUR/deň/osobu.

 

výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.

 

Výdavky na automobilovú dopravu:

 

pri použití taxíka: skutočné výdavky;

 

pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe „Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej len „MPSVR SR“) o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách“ + výdavky na spotrebu PHM na základe údajov technického preukazu motorového vozidla;

 

na akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy), ktoré musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.

 

     c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.

 

externé výdavky organizátora:

 

      a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom

 

Prípustné maximálne sadzby:

 

honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných materiálov (vrátane vlastných lektorov a autorov organizátora)...........................170 EUR /1 hod.

 

honoráre tlmočníkom ............................................................. 70 EUR /1 hod.

 

honoráre prekladateľom.......................................................... 30 EUR /1 str.

 

honoráre oponentom................................................................ 30 EUR /1str.

 

Uvedené  sumy musia zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmú zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.

 

b) cestovné (vrátane hromadnej prepravy), stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;

 

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupiny vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.

 

c) Výdavky na stravu a ubytovanie (pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov)

 

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                         170 EUR/deň/osobu.

 

výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.

 

Výdavky na automobilovú dopravu:  

 

pri použití taxíka: skutočné výdavky;

 

pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu na základe „Opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách“ + výdavky na spotrebu PHM na základe údajov technického preukazu motorového vozidla;

 

 na akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy), ktoré musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.

 

výdavky na prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné,

 

 výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).

 

výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky 315 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.

 

výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.

 

Ostatné výdavky organizátora (len tie, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte a sú ľahko identifikovateľné) na:

 

a)  kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),

 

b) tvorbu a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy, grafická úprava, odborná úprava, tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,

 

c) šírenie informácií a publicitu projektu (tvorba  webového sídla, tlačové konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity projektu).

 

4. Paušálne výdavky na ostatnú réžiu do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov uvedených v bode 1c). Uznateľné sú iba tie paušálne výdavky, ktoré boli skutočne použité na projekt a sú vydokladované relevantnými účtovnými dokladmi. Ustanovenie sa vzťahuje na Zmluvy o NFP, ktoré ešte nie sú ukončené,  na Žiadosti o platbu, ktoré ešte neboli autorizované do 31.12.2011 a na  žiadosti o NFP, ktoré ešte neboli do 31.12.2011 vyhodnotené.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

 

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

 

minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

 

Minimálna doba 2 mesiacov a maximálna doba 12 mesiacov

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie

 

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

 

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

 

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

 

spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

 

spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;

 

spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;

 

dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis[2].

 

dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

 

dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

 

Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

 

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS[3].

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

 

8.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie:

 

 

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie“), kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).

 

Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje sa pri ŽoP.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).

 

Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP.

 

Kritériá na hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie implementované prostredníctvom osi 4

 

Bodovacie kritéria

Kritérium

Body

 

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

 

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 35 rokov.

Max 10 bodov

 

 

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 10 bodov

 

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

Žiadateľ má trvalé sídlo:

- v niektorej obci MAS

20 bodov

- v kraji MAS

15 bodov

 

-  v inom kraji SR

 5 bodov

 

Projekt kombinuje viacero aktivít opatrenia

5 aktivít

20 bodov

 

4 aktivity

15 bodov

 

3 aktivity

10 bodov

 

2 aktivity

5 bodov

 

Spolu maximálne

100 bodov

 

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

 

Čas podania projektu

         

10.  Náležitosti Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4.

Povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 (pozri ŽoNFP (projekt), časť G) .

 

Prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.

Povinné prílohy stanovené MAS – neboli stanovené žiadne prílohy

Nepovinné prílohy -  prehľad o doteraz realizovaných aktivitách a zoznam referencií

Dátový nosič (v aplikácii Microsoft Office Word (vo formáte.doc) alebo v aplikácií Adobe Reader (vo formáte .pdf) obsahujúci dokumenty uvedené v tomto bode písm. a) a b) v elektronickej forme (ŽoNFP (projekt) spolu s prílohami) – 1 krát.

 

11. Monitorovacie indikátory

 

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

 

Opatrenie:

Vzdelávanie a informovanie (331)

Počet účastníkov vzdelávacej/

informačnej aktivít (počet)

Výstup

250

Počet vzdelávacích dní (počet)

Výstup

25

Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a ukončili vzdelávaciu aktivitu

Výsledok

200

 

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV SR

3.1.1

331 Vzdelávanie a informovanie

...

Počet školení, seminárov, konferencií rozdelených podľa zamerania

0

8

 

Záznamy MAS a užívateľov po skončení projektov

 

Počet účastníkov školení, seminárov, konferencií rozdelených podľa zamerania

0

300

 

Záznamy MAS a užívateľov po skončení projektov

 

Počet vyškolených prevádzkovateľov

0

200

Zisťovanie u konečných užívateľov opatrenia PRV Modernizácia fariem, ročne

           

12. Časový harmonogram konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

 

na úrovni MAS

časový harmonogram

Príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

Od 25.05.2012 do 25.06.2012

Formálna kontrola kompletnosti, administratívna kontrola, hodnotenie, predloženie protokolu o výbere ŽoNFP (projektu) na Pôdohospodársku platobnú agentúru

do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov)

na úrovni PPA

časový harmonogram

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov),

do 70-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) 

Rozhodnutie o schválení/neschválení  ŽoNFP (projektov)

do 7 pracovných dní od  ukončenia administratívnej kontroly

Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu)

 

13. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

        Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni MAS v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 7.

 

       Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni PPA v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17.

 

14. Ďaľšie podmienky:

Ďaľšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP (projektov) prijatých v rámci tejto výzvy na implementáciu stratégie platia kritéria spôsobilosti a kritéria hodnotenia ŽoNFP (projektov) v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

   15. Príjem ŽoNFP (projektu)

Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec v čase od 08.00. hod. do 17,00hod.

ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 2x v tlačenej verzii a 2x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá 2x tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2x v elektronickej verzii.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na:

MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk

Kontaktná osoba: Silvia Pápaiová, tel.: 0905 981 918, 0911 203 413

 

   16.  Prílohy k výzve č 12/PRV/MAS 49  opatrenie Vzdelávanie a informovanie zverejnené na

         webovom sídle www.maskras.sk

         Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007

         – 2013 vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4. 

        Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 12, platná od 30.03.2012 vrátane  

        príloh k Usmerneniu.

       Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií OZ KRAS.

Podpis

 

 

Štefan Zsóri

 

Predseda  MAS  OZ KRAS

 

 

V Plešivci, dňa 25.05.2012

Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky.

V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A   (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.

Výnimku tvoria aktivity v rámci:

opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod., 

-opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/21 °C
streda 17. 7. silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 31/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa