Občianske združenie Kras

Výzva č. 5 vzdelávanie a informovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 5/3.1.1 ISRÚ/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia správnej rady MAS OZ KRAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

3. Kvalita služieb

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja území 3.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb

Opatrenie 3.1.1 , kód vPRV: 331 – Vzdelávanie a informovanie

v termíne od 13.12. 2010 do 28.02.2011

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)[1]

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

 

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci

Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                      3 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                  50 000 EUR

 

Intenzita pomoci

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia

Druh podpory

Druh podpory: nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo

refundácie, pozri Usmernenie, Prílohu č. 4 Opatrenia Programu

rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy

financovania).V rámci organizačného zabezpečenia financovania výdavkov

poskytnutých konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu

z EPFRV a pri predkladaní ŽoP sa konečný prijímateľ –

predkladateľ projektu riadi podmienkami Usmernenia, kapitoly 9.

Finančné riadenie.

Typ investície: nezisková

 

3. Rozpočet pre  3. Kvalita služieb

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja území 3.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služeb ,opatrenie 3.1.1 , kód vPRV: 331 – Vzdelávanie a informovanie :     265.600,--EUR

                                 

4. Oprávnené činnosti

Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:

1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.

Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:

ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);
zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;
manažment kvality;
inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;
ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);
obnovu a rozvoj vidieka;
prístup Leader.

 

2. nasledovné formy informačných aktivít

tvorba nových vzdelávacích programov;
tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
konferencie a semináre;
televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);
výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
putovné aktivity k cieľovým skupinám;
ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

 

Oprávnené a neoprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú : Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu

interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom a ekonomicky riadením projektu);

a)  personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment a administrátor).

 b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo sídla žiadateľa.

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.

Výdavky na stravu a ubytovanie

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                        170 EUR/deň/osobu.
výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné

pri použití taxíka:

skutočné výdavky;

pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.

     c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.

2. externé výdavky organizátora

 (honoráre lektorom, autorom štúdijných a propagačných materiálov – vrátane vlastných lektorov a autorov organizátora), prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);

      a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom

       Prípustné maximálne sadzby:

honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných materiálov.... 170 EUR /1 hod.
honoráre tlmočníkom........ 70 EUR /1 hod.
honoráre prekladateľom... 30 EUR /1 str.
honoráre oponentom.......... 30 EUR /1str.

Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.

 

b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.

Výdavky na stravu a ubytovanie

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                         170 EUR/deň/osobu.
výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné 

pri použití taxíka:

skutočné výdavky;

pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.

c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné,

   d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).

 

Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky 3 150 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.

 

Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.

 

ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko identifikovateľné);

a)  kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),

b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy, grafická úprava, odborná úprava tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,

c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej stránky, tlačové konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity projektu).

 

4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov uvedených v bode 1c

    Neoprávnené výdavky

výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny);
výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným projektom (napr. výdavky na informačné a komunikačné technológie);
výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte;
výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich strát alebo dlhov;
čiastky odložené ako rezervy;
finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne výdavky);
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia;
poradenské a konzultačné služby;
príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci (napr. účastnícky poplatok);

 

Pre jednoznačnosť a transparentnosť preplácania vynaložených výdavkov spresňujeme zoznam propagačných

materiálov a propagačných predmetov, ktoré možno považovať za oprávnené:

o propagačné materiály (tlačené, DVD a CD nosiče)

o propagačné predmety (PE taška, konferenčný folder, zložka s klopou – obal na písomnosti,

blok, pero, ceruzka, USB kľúč a diár).

Za oprávnené výdavky sa uznávajú len výdavky na taxatívne vymenované propagačné predmety a materiály,

označené logom PRV SR 2007 – 2013 a ostatné znaky správnej publicity v zmysle nariadenia Komisie (ES)

1974/2006. Výdavky na ostatné propagačné materiály a predmety sa považujú za neoprávnené výdavky, pretože

priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným projektom.

Neoprávnené projekty

podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci existujúceho školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane špecializačného a kvalifikačného štúdia);  

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 2 mesiacov a maximálna doba 12 mesiacov

 

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.
dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).

 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie:

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie“), kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje sa pri ŽoP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP.

Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)

Bodovacie kritéria

Kritérium

Body

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 35 rokov.

Max 10 bodov

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 10 bodov

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

Žiadateľ má trvalé sídlo:

- v niektorej obci MAS

20 bodov

- v kraji MAS

15 bodov

 

-  v inom kraji SR

 5 bodov

Projekt kombinuje viacero aktivít opatrenia

5 aktivít

20 bodov

4 aktivity

15 bodov

3 aktivity

10 bodov

2 aktivity

5 bodov

Spolu maximálne

100 bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

Čas podania projektu

Povinné prílohy

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR                    2007 – 2013,  opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie musí obsahovať:

Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G).

Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o právnej subjektivite žiadateľa (predložiť jednu z možností):

doklad o registrácii žiadateľa (napr. občianske združenia);
zriaďovacia listina žiadateľa (napr. príspevkové a rozpočtové organizácie);
Stanovy (profesijné komory).

Súhlas lektora vzdelávacej a/alebo informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia a kópia  dokladu kvalifikácií lektora v danej oblasti
Úradne overená fotokópia Potvrdenia o akreditácii vzdelávacej aktivity vydané Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa)  a  kópiu schválenej pedagogickej dokumentácie projektu
Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS.

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).

 

Pri obstarávaní tovarov a služieb:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013,  opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

 

Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G).

 

Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o právnej subjektivite žiadateľa (predložiť jednu z možností):

doklad o registrácii žiadateľa (napr. občianske združenia);
zriaďovacia listina žiadateľa (napr. príspevkové a rozpočtové organizácie);
Stanovy (profesijné komory).

Súhlas lektora vzdelávacej a/alebo informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia a kópia  dokladu kvalifikácií lektora v danej oblasti
Úradne overená fotokópia Potvrdenia o akreditácii vzdelávacej aktivity vydané Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa)  a  kópiu schválenej pedagogickej dokumentácie projektu
Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS.

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).

 

Pri obstarávaní tovarov a služieb:

Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo poskytnutím služieb v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar, alebo poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky (fotokópia) – nepredkladá sa v prípade postupu podľa § 102;
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia);

potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

 

Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo vyššia ako 30 000 EUR:

tri kompletné cenové  ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Usmernenie, kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené fotokópie), z ktorých musí každá obsahovať:

cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky;
zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia).

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 30 000 EUR:

kompletnú cenovú ponuku vybraného dodávateľa – pozri Usmernenie, kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá musí obsahovať:

cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom;

doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;

zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia).

Nepovinné prílohy

Prehľad o doteraz realizovaných aktivitách a zoznam referencií

12. Monitorovacie indikátory

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

Opatrenie:

Vzdelávanie a informovanie (331)

Počet účastníkov vzdelávacej/

informačnej aktivít (počet)

Výstup

250

Počet vzdelávacích dní (počet)

Výstup

25

Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a ukončili vzdelávaciu aktivitu

Výsledok

200

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV SR

3.1.1

331 Vzdelávanie a informovanie

...

Počet školení, seminárov, konferencií rozdelených podľa zamerania

0

8

Záznamy MAS a užívateľov po skončení projektov

Počet účastníkov školení, seminárov, konferencií rozdelených podľa zamerania

0

300

Záznamy MAS a užívateľov po skončení projektov

Počet vyškolených prevádzkovateľov

0

200

Zisťovanie u konečných užívateľov opatrenia PRV Modernizácia fariem, ročne

           

13. Ďaľšie podmienky:

Miesto predkladania ŽoNFP (projektov)

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina  OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese:

Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec,  v období od 08.02.2011 do 28.02.2011 čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ - predkladateľ projektu 2 x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá  2 x v tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2 v elektronickej verzii (skenované na CD/DVD), pričom projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá 2 v tlačenej verzii z toho 1 x originál alebo úradne overená fotokópia a 1 x obyčajná kópia.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.
Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, Silvia Pápaiová – manažér Tel: 0905 981 918, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk , maskras@maskras.sk

 

Prílohy k výzve č.  5/3.1.1 ISRÚ/2010,  Kvalita služieb

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja území 3.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb

  Opatrenie 3.1.1 , kód vPRV: 331 – Vzdelávanie a informovanie

zverejnené na internetovej stránke www.maskras.sk

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 3.3 implementované LEADER.

Tabuľková časť   
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7 platná od 26. 11. 2010 vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ KRAS.
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Dodatky k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Podpis

Štefan Zsóri

Predseda MAS OZ KRAS

Plešivec, dňa 13. 12. 2010

 

[1] Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky.

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/20 °C
streda 17. 7. veľmi silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 30/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa