Občianske združenie Kras

PREDĹŽENIE VÝZVY č. 25/PRV/MAS 49

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 25/PRV/MAS 49

Miestna akčná skupina MAS OZ KRAS v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie 1.2.1, kód v PRV 313 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B

V termíne od 20.08.2014 do 17.09.2014

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                 1.500 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                 28.521,48 EUR

Intenzita pomoci pre časť B

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

– 100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia;

3. Rozpočet pre opatrenie 3.2 B  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B  v rámci vyhlásenej výzvy

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B                                          28.521,48  EUR

4. Oprávnené činnosti

Časť B (článok  55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)  

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.

5. Oprávnené výdavky  

Oprávnené výdavky pre časť B (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť B). Oprávnené sú výdavky od udelenia štatútu MAS.

výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov;
výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;
výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií;
výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality;
Mzdy pracovníkov vrátane ich odvodov, ktorí sa podieľajú na realizácií projektu.

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

Maximála doba realizácie do 30.06.2015

8. Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER, časti B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis[1].
dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER;
dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS[2].
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

Pre časť B

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER pre toto opatrenie:

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

Pre časť B

Investície sa môžu realizovať len na území Slovenska. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS pričom výnimku tvoria aktivity, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti, voči nemu a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a ďalšími dokladmi uvedenými v povinných prílohách žiadosti o NFP[3].
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne zamestnancov, nie starším ako tri mesiace10
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku– preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania – preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace10.
Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,  kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže predložiť max. 2 ŽoP ročne, pričom musí predložiť poslednú ŽoP do 3 rokov od podpísania zmluvy najneskôr však do 30. júna 2015.
Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie  a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie  postupu  konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:

výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;
výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí NFP, musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;
výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnými právnymi predpismi.
výdavky musia byť uhradené zo strany prijímateľa pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP (priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).

Kritériá na hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie implementované prostredníctvom osi 4

P. č.

Kritérium

Body

1.

Zapojenie väčšiny subjektov podnikajúcich v oblasti CR 

Max 20 bodov

 

2.

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

 

3.

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy

Max 10 bodov

 

4.

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 10 bodov

 

5.

Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.

Max 10 bodov

 

6.

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

10 bodov

 

7.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

20 bodov

 

8.

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

      -    nad 15%

15 bodov

      -     nad 10%

10 bodov

      -     nad 5%

5 bodov

 

9.

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

do 50 ob/km2

10 bodov

      -     od 51 do 100ob/km2

5bodov

 

10.

Konečný žiadateľ má sídlo v území MAS

Max 20 bodov

Spolu maximálne

145  bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

Čas podania projektu

 

10.  Náležitosti Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie  implementované prostredníctvom osi 4.

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B implementované prostredníctvom osi 4.
Povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 B  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B  implementované prostredníctvom osi 4 (pozri ŽoNFP (projekt), časť E.
Prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.
Povinné prílohy stanovené MAS - MAS OZ KRAS nestanovila povinné prílohy
Nepovinné prílohy:  Ukážky propagačných materiálov, web stránok, dokumentácia účasti na výstavách a pod.
Dátový nosič obsahujúci formulár ŽoNFP (projektu) (vo formáte .doc) a tabuľkovú časť projektu (vo formáte .xls) v elektronickej forme.

Všetky náležitosti uvedené v bodoch a) až f) predkladá konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 2-krát (jedno pre MAS a jedno pre PPA).

 

11. Monitorovacie indikátory

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ (názov a merná jednotka)

Východiskový stav

Cieľová hodnota ukazovateľa do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV SR

2.1.1

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B...

Počet propagačných a informačných materiálov

2

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet výstav ktoré navštívili združenia z územia

0

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet Turistických informačných bodov

0

19

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

           

12. Časový harmonogram konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

na úrovni MAS

časový harmonogram

Príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

Od 20.08.2014 do 17.09.2014

Formálna kontrola kompletnosti, administratívna kontrola, hodnotenie, predloženie protokolu o výbere ŽoNFP (projektu) na Pôdohospodársku platobnú agentúru

do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov) na úrovni PPA časový harmonogram

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov),

do 90-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) 

Rozhodnutie o schválení/neschválení  ŽoNFP (projektov)

do 7 pracovných dní od  ukončenia administratívnej kontroly

Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu)

 

13.  Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni MAS v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 7.

Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni PPA v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17.

 

14. Ďaľšie podmienky:

Ďaľšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP (projektov) prijatých v rámci tejto výzvy na implementáciu stratégie platia kritéria spôsobilosti a kritéria hodnotenia ŽoNFP (projektov) v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER v platnom znení.

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

15. Príjem ŽoNFP (projektu)

Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: Čsl. Armády 478, 04911 Plešivec , v čase od 8:00 hod. do17:00 hod.
konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 2 x  v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá 2 x  v tlačenej verzii ako súčasť projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP podľa časového harmonogramu (bod 12 výzvy).

- Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 04911 Plešivec, , Tel:  0911 203 413 0911 203 413 , kancelaria@maskras.sk,  kontaktná osoba: Katarína Görgeiová, Ing.

 

16.  Prílohy k výzve č 25/PRV/MAS 49  opatrenie 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B na  webovom sídle www.maskras.sk

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013 opatrenie 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   - B implementované prostredníctvom osi 4. 
Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.14, platná od 02.06.2014 vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií OZ KRAS.

 

Podpis

Predseda  MAS OZ KRAS

V Plešivci, dňa 08.09.2014

 

[1] V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 LEADER sa uplatňuje:

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A  (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER) – č. schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 LEADER – č. schémy: X 370/2010.

[2] Výnimku tvoria aktivity v rámci:

opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže, a pod., 
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

[3] Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa