Občianske združenie Kras

Výzva č. 9 VCR-B

výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 9/1.2.1 ISRÚ/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia správnej rady MAS OZ KRAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ: 1. 2. Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS

opatrenie č. 1.2.1 PRV 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Bv termíne od 1.3.2011 do 29.4.2011

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

 

 1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

 • Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                                 1.500 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                                    30.000 EUR

 

Druh podpory: nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania: plné financovanie (platba systémom refundácie)

Typ investície: nezisková

 

Intenzita pomoci pre časť B

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

– 100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia;

 

3. Rozpočet pre Opatrenie 1.2.1 Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/ PRV 313/         132.  800,00 EUR

 

4. Oprávnené činnosti

Časť B (článok  55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)  

 • marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.

 

5. Oprávnené a neoprávnené výdavky

    Oprávnené výdavky  pre časť B (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť B)

 1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov;
 2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na    zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;
 3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií;
 4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality;
 5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

 

 

Neoprávnené výdavky pre časť B

 1.  výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS);
 2. nákup použitého majetku;
 3. nákup dopravných prostriedkov;
 4. nákup nehnuteľností;
 5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
 6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
 7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
 8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
 9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
 10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
 11. nájomné poplatky;
 12. poradenské a konzultačné služby;
 13. projektová dokumentácia;
 14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia;
 15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.

 

Neoprávnené projekty

 1. projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

 • územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

 • minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 3 mesiacov a maximálna doba 12 mesiacov

 •  

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie 1.2.1 Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/ PRV 313

 

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.

 1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
 3. spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 4. spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 5. spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
 6. spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
 7. dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.
 8. dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
 9. dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
 10. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.
 11. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
 12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).

 

14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

15.    Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

16.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie:

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

 

Pre časť B

1. Investície sa môžu realizovať len na území Slovenska. Podpora z PRV môže byť použitá

len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS OZ KRAS pričom výnimku tvoria aktivity, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako

napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného

ruchu..

2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.

 1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
 2. Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,  kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

 1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy.
 3. Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.

 

 

 

9. Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)

Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

1.

Zapojenie väčšiny subjektov podnikajúcich v oblasti CR 

Max 20 bodov

2

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy

 

Max 10 bodov

 

4

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 10 bodov

 

5

Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.

Max 10 bodov

6

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 10 bodov

7

 

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

8

 

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

      -    nad 15%

15 bodov

      -     nad 10%

10 bodov

      -     nad 5%

5 bodov

 

 

9

 

 

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

 • do 50 ob/km2

10 bodov

      -     od 51 do 100ob/km2

5bodov

10

Konečný žiadateľ má sídlo v území MAS

20 bodov

 

Spolu maximálne

145  bodov

 

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

 

Čas podania projektu

       

 

10. Povinné prílohy

Konečný prijímatel – predkladatel projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade s podmíenkami uvedenými v )ZoNFP /projekte/ pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernením pre administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5 Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A implementované prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti aj v elektronickej podobe)

 

Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej forme (pozri ŽoNFP, časť E).

Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť E).

 

Právny doklad, na základe ktorého boli subjekty združené v zmysle platnej legislatívy, vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu

 

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nie je platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne  osvedčená fotokópia) – v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok.

 

Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ – predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“).

 

Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia

 

Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS

 

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 

Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

 

Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania  (originál alebo úradne overená fotokópia) v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader:

 

 • potvrdenie odborne spôsobilej osoby (netýka sa obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102), že prostredníctvom nej konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)  vykonal verejné obstarávanie (netýka sa zákaziek s nízkymi hodnotami) o tom, že:
 • bol zabezpečený a dodržaný výber postupov VO,
 • boli vypracované súťažné podklady v súlade s poskytnutými informáciami vrátane vymedzenia predmetu zákazky, podmienok účasti, kritérií výberu, kritérií na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatňovania,

bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel pre priebeh VO vrátane vysvetľovania.

 

víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená  , fotokópia) potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek,

 • zápisnica z vyhodnotenia ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia);
 • preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia).
 • Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader:
 • V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000 EUR:
 • víťazná cenová ponuka potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek (originál alebo osvedčená fotokópia);  
 • zápisnica z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky z minimálne 3 cenových ponúk
 • V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 EUR (vrátane):
 • cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom. Za cenovú ponuku sa v tomto prípade považuje aj objednávka, ktorá spĺňa náležitosti ustanovení písm. C kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader;
 • Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH:
 • 2 cenové ponuky od iných dodávateľov;
 • záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou.

 

 

 

 

 

 

11. Nepovinné prílohy

 

Ukážky propagačných materiálov, web stránok, dokumentácia účasti na výstavách a pod.

 

12. Monitorovacie indikátory

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (313)

Počet podporených aktivít (počet)

Výstup

40

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

801.800

 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV SR

2.1.1

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B...

Počet propagačných a informačných materiálov

2

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet výstav ktoré navštívili združenia z územia

0

4

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

Počet Turistických informačných bodov

0

19

Údaje Alma centra alebo iných združení v oblasti CR z územia, sledovanie raz ročne

           

 

 1. Ďaľšie podmienky:
 2. Kompletnú dokumentáciu predkladá konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v šnurovacích spisových doskách P A4. Konečný prijímateľ- predkladateľ projektu ŽoNFP /projekt/ a prílohy nezväzuje do väzby.
 3. Miesto predkladania ŽoNFP (projektov)

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina  OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese:

Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec,  v období od 04.04.2011 do 29.04.2011 čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ - predkladateľ projektu 2 x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá  2 x v tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2 v elektronickej verzii (skenované na CD/DVD), pričom projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá 2 v tlačenej verzii z toho 1 x originál alebo úradne overená fotokópia a 1 x obyčajná kópia.

 • Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
 • Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, Silvia Pápaiová – manažér Tel: 0911 203 413 alebo 0905 981 918, manazer@maskras.skkancelaria@maskras.sk , maskras@maskras.sk

 

Prílohy k výzve č. 9/1.2.1 ISRÚ/2010 Opatrenie 1.2.1  Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/PRV 313 zverejnené na internetovej stránke www.maskras.sk

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 1.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/ z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.

Tabuľková časť pre Opatrenie 1.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – B/ z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.  

 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7 platná od 26. 11. 2010 vrátane príloh k Usmerneniu.
 • Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ KRAS.
 • Dodatok č. 2 k ISRÚ
 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Dodatky k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

 

Podpis

 

Štefan Zsóri

Predseda MAS OZ KRAS

 

 

Plešivec, dňa 01.03. 2011

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/21 °C
streda 17. 7. silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 31/18 °C

Daruj 2%

 • Logo
 • Logo
 • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa