Občianske združenie Kras

Výzva č. 2 VCR-A

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 2/1.1.1 ISRÚ/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia správnej rady MAS OZ KRAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ: 1.1 Dobudovať infraštruktúru cestovného ruchu

opatrenie č. 1.1.1 PRV 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A

v termíne od 8. 12. 2010 do 28.02.2011

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:         2 600 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:        130.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

- 50 % (40 % EÚ, 10 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 %

predstavujú vlastné zdroje;

Maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ

projektu dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných

zdrojov (aj mimo PRV) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme

sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva.

3. Rozpočet pre Opatrenie 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A/ PRV 313/                                

664. 000,00 EUR

4. Oprávnené činnosti

rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

5. Oprávnené a neoprávnené výdavky

Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;

3.  vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

Neoprávnené výdavky

výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS);
nákup použitého majetku;
nákup karavanov a dopravných prostriedkov;
nákup nehnuteľností;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
nájomné poplatky;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu   chatiek;
výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb.

 

Neoprávnené projekty

1.   projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu;

2.  projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním.

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

minimálna a maximálna doba realizácie projektu                      

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A/ PRV 313

 

Kritériá spôsobilosti, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 5.

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.
dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).

 

14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

15.  Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

16.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto opatrenie:

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

 

Pre časť A 

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR, v rámci územia pôsobnosti budúcej MAS - OZ KRAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).
Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné len ubytovaným osobám.
Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám. 
Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis minimis č. schémy: DM - 8/2010 (pozri kapitolu 15.. Výklad pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.

9. Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)

Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

1.

Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie a relaxačné služby je aj poskytovanie doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu.

Max 20 bodov

2

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy a/alebo mladí ľudia do 35 rokov.

Max 10 bodov

4

Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.

Max 20 bodov

5

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 10 bodov

6

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

7

Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou

nad 15%

20 bodov

      -     nad 10%

15 bodov

      -    nad 5%

10 bodov

8

Projekt je realizovaný v obci s hustotou

do 50 ob/km2

20 bodov

od 51 do 100 ob/km2

15 bodov

9

Projekt zachováva tradičný ráz osídlenia

Max 20

Max. počet bodov

160 bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje

Čas podania projektu

10. Povinné prílohy

Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G)

Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu – predložiť jednu z možností:

výpis z obchodného registra  – príslušný okresný súd v sídle krajského súdu (fotokópia);
osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník - obecný, mestský úrad (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
výpis zo živnostenského registra – príslušný obvodný úrad, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa (fotokópia).

Riadna účtovná závierku žiadateľa za posledné účtovné obdobie a účtovná závierka (fotokópie) – ak má žiadateľ podnikateľskú históriu:

súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva;
výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok (fotokópia) – ak má žiadateľ podnikateľskú históriu

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade, ak žiadateľ nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok

Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ďalej len „Príručka“).

Doklad preukazujúci vlastnícky  a/alebo nájomný vzťah žiadateľa k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať  investícia, s výnimkou špecifických prípadov:

platný list vlastníctva (fotokópia);
nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/ zmluva uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP  (originál alebo úradne overená fotokópia).

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).

V prípade stavebných investícií

Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení a technológií, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu technológie v prípade kúpy technológie  (úradne osvedčená fotokópia).

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia), resp. kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy.

Pri obstarávaní stavebných prác a služieb

Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky (fotokópia);
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia) s výnimkou prípadov, keď žiadateľ nie je povinný realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (§ 102);
potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) s výnimkou prípadov, keď žiadateľ nie je povinný realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (§ 102).

Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo vyššia ako 30 000 EUR:

tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Príručku, kapitolu 3.

Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené fotokópie), z ktorých musí každá obsahovať:

cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu, (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa,  že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky;
zmluvu (prípadne zmluvu o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny dodávky, (fotokópia).

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 30 000 EUR:

kompletná cenová ponuka vybraného dodávateľa – pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá musí obsahovať:

cenovú ponuku potvrdenú vybraným dodávateľom;
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu  (fotokópia);
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;

zmluva (prípadne zmluva o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia).

Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podpísal zmluvu s dodávateľom v čase od 1. januára 2006 do dátumu určeného v prvej Výzve, pričom výdavky sú oprávnené od 1. januára 2007. 

zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky;
rozpočet členený podľa položiek  v prípade, ak nie je súčasťou zmluvy (fotokópia);

doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu v čase výberu a dodávky príslušného tovaru, stavebných prác a/alebo služieb (fotokópia, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu).

11. Nepovinné prílohy

Propagačné materiály,  web stránka,  zmluvy s cestovnými kanceláriami sú výhodou

12. Monitorovacie indikátory

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (313)

Počet podporených aktivít (počet)

Výstup

40

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

801.800

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

PRV SR

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A...

Počet rekonštruovaných a modernizovaných rekreačných zariadení

0

5

Počet prístavieb a prestavieb rodinných domov za účelmi CR

5

10

Počet V,R,M kampingov

 

1

2

Počet doplnkových služieb

1

4

   

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Špecifický cieľ 1.1:

Dobudovať  infraštruktúru cestovného ruchu

 

Celková kapacita ubytovacích zariadení rozdelená podľa kategórií

104

130

Celková kapacita stravovacích zariadení rozdelená podľa kategórií

1

2

Celková kapacita doplnkových služieb podľa kategórií

1

2

13. Ďaľšie podmienky:

Miesto predkladania ŽoNFP (projektov)

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina  OZ KRAS prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese:

Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec,  v období od 08.02.2011 do 28.02.2011 čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ - predkladateľ projektu 2 x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá  2 x v tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2 v elektronickej verzii (skenované na CD/DVD), pričom projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá 2 v tlačenej verzii z toho 1 x originál alebo úradne overená fotokópia a 1 x obyčajná kópia.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.
Miestna akčná skupina OZ KRAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, Silvia Pápaiová – manažér Tel: 0905 981 918, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk , maskras@maskras.sk

 

Prílohy k výzve č. 2/1.1.1 ISRÚ/2010 Opatrenie 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A/ PRV 313 zverejnené na internetovej stránke www.maskras.sk

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A/ z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.

Tabuľková časť pre Opatrenie 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A/ z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované prostredníctvom osi 4.  

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7 platná od 26. 11. 2010 vrátane príloh k Usmerneniu.
Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ KRAS.
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Dodatky k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Podpis

Štefan Zsóri

Predseda MAS OZ KRAS

Plešivec, dňa 08. 12. 2010

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/21 °C
streda 17. 7. silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 31/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa