Občianske združenie Kras

Výzva č. 14/PRV /MAS 49

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013  v rámci   implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

 

Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS

VÝZVA č. 14/PRV/MAS 49 

Miestna akčná skupina MAS OZ KRAS v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Opatrenie 3.2.1, kód  v PRV 322 – Obnova a rozvoj obcí

 

V termíne od 25.05.2012 do 24.09 .2012

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

 

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu

koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie);

 

obce zahrnuté do územia MAS OZ KRAS: Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                          8 000,00 EUR

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:                        150 000,00 EUR

 

 

3. Rozpočet pre výzvu  č. 14/PRV/MAS 49 :

 

    597.600 EUR

 

4. Oprávnené činnosti

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými   

právnymi predpismi EÚ, napr.:

 

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;

 

rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev   a parkov.

 

,

 

Typ podporených aktivít

 

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry (dopravná infraštruktúra,);

 

zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).

 

5. Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)

 

investície do dlhodobého hmotného majetku;

 

investície do dlhodobého nehmotného majetku;

 

výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;

 

výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;

 

vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

 

      Výška výdavkov uvedených v bode 3 , 4 a 6 nesmie presiahnuť 8 % z celkových

 

      oprávnených výdavkov na projekt.

 

      Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR

 

      2007 – 2013 v EK         

 

6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu.

                               

 

6. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

 

územie v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS : Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

 

 

 

7. Časová oprávnenosť realizácie projektu

 

minimálna a maximálna doba realizácie projektu             

 

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

 

8. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie 3.2.1 Obnova a rozvoj obcí v rámci vyhlásenej výzvy

 

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6:

 

 

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.

 

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS .

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá zavedený ozdravný systém alebo  nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.

 

Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

 

ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,

 

vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).

 

Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených  v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP do troch rokov od podpísania zmluvy , najneskôr však do 30. júna 2015.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.

 

Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.

 

Projekt musí mať neziskový charakter.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.

 

 

Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:

 

Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).

 

      Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:

 

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

 

spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;

 

spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;

 

spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;

 

dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis[1].

 

dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

 

dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

 

Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.

 

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS[2].

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia   v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné  Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.

 

8.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.

 

9.   Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

 

9. Kritériá na hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja  vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie implementované prostredníctvom osi 4

 

Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

 

1

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

2

Z projektu má preukázateľný a priamy prospech mládež.

Max 20 bodov

 

3

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 20 bodov

4

Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného prostredia.

Max 20 bodov

5

 

Projekt využije:

Max 20 bodov

- max 25% obyvateľstva MAS

5 bodov

- max 50% obyvateľstva MAS

10 bodov

- max 75 % obyvateľstva MAS

15 bodov

- max100% obyvateľstva MAS

20 bodov

6

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1 žiadna ŽoNFP

 20 bodov

7

 

Projekt kombinuje

Max 20 bodov

- dve aktivity

10 bodov

- viac ako dve aktivity

20 bodov

8

 

Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou  hustotou obyvateľov na km2:

Max 15 bodov

– do 50

15 bodov

– nad 50 do 100

10 bodov

– nad 100  do 150 

5 bodov

9

 

Nezamestnanosť:

ak sa projekt realizuje v obci, kde je najvyššia nezamestnanosť v rámci MAS:

Max 10 bodov

10

 

Projekt umožňuje prístup k I nternetu

10 bodov

11

Projekt rieši havarijný  stav

10 bodov

 

Spolu maximálne

185 bodov

Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti, rozhoduje:

Čas podania projektu    

Náležitosti Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4.

 

Povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4 (pozri ŽoNFP (projekt), časť F) .

 

Prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.

 

Povinné prílohy stanovené MAS – neboli stanovené žiadne prílohy

 

Nepovinné prílohy -  fotografie miesta v súčasnom stave, dokumentácia dokladujúca podobné projekty, ktoré žiadateľ v minulosti úspešne realizoval

 

Prehľad o doteraz realizovaných aktivitách, zoznam referencií

 

Dátový nosič (v aplikácii Microsoft Office Word (vo formáte.doc) alebo v aplikácií Adobe Reader (vo formáte .pdf) obsahujúci dokumenty uvedené v tomto bode písm. a) a b) v elektronickej forme (ŽoNFP (projekt) spolu s prílohami) – 1 krát.

Monitorovacie indikátory

 

Povinné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Typ ukazovateľa

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Opatrenie:

Obnova a rozvoj obcí (322)

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

6

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

597.600

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktorí majú prospech z realizovaného projektu

Výsledok

20.000

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

 

Úroveň

Ukazovateľ

(názov a merná jednotka)

Východiskový

stav

Cieľová hodnota ukazovateľa

do r. 2013

Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu

Opatrenie:

PRV: 322 Obnova a rozvoj obcí

Počet, VRM lávok, mostov, cyklotrás, ver. Priestranstiev, parkov

5

10

Zisťovanie u konečných užívateľov opatrenia po skončení projektu

          

Špecifický cieľ 3.2

Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb pre obyvateľstvo

 

Počet služieb pre obyvateľstvo

43

50

Zisťovanie na úrovni obcí raz ročne

Počet užívateľov služieb

3500

5000

Zisťovane na úrovni obcí raz ročne

 

12. Časový harmonogram konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

na úrovni MAS

časový harmonogram

Príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

Od 25.05.2012 do 24.09.2012

Formálna kontrola kompletnosti, administratívna kontrola, hodnotenie, predloženie protokolu o výbere ŽoNFP (projektu) na Pôdohospodársku platobnú agentúru

do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov)

na úrovni PPA

časový harmonogram

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov),

do 70-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) 

Rozhodnutie o schválení/neschválení  ŽoNFP (projektov)

do 7 pracovných dní od  ukončenia administratívnej kontroly

Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu)

13. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4.

        Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni MAS v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 7.

       Odstránenie formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte) sa vykonáva na úrovni PPA v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17.

14. Ďaľšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP (projektov) prijatých v rámci tejto výzvy na implementáciu stratégie platia kritéria spôsobilosti a kritéria hodnotenia ŽoNFP (projektov) v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.

 

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

  

15. Príjem ŽoNFP (projektu)

Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina OZ KRAS  prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec v čase od

                                                08.00. hod. do 17,00 hod.

ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 2x v tlačenej verzii a 2x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP predkladá 2x tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2x v elektronickej verzii.

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na:

 

MAS OZ KRAS,Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec, manazer@maskras.sk, kancelaria@maskras.sk

 

Kontaktná osoba: Silvia Pápaiová, tel.: 0905 981 918, 0911 203 413

 

16. Prílohy k výzve č 14/PRV /MAS 49 opatrenie Obnova a rozvoj obcí

 

zverejnené na webovom sídle www.maskras.sk

 

         Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007

 

         – 2013 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi   4. 

 

        Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 12, platná od 30.03.2012 vrátane  

 

        príloh k Usmerneniu.

 

       Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií OZ KRAS.

 

Podpis

Štefan Zsóri

Predseda  MAS  OZ KRAS

 

V Plešivci, dňa 25.05.2012 

                                                                                                                                                                         

 V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A   (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.

 Výnimku tvoria aktivity v rámci:

opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod., 

opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
dážď so snehom 11 °C 2 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 11/4 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 12/2 °C
pondelok 22. 4. slabý dážď 13/1 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa