Navigácia

Obsah

 

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_039/6.4/1 na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 6.4 bola dňa 12.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER , Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD, prílohy výzvy a dĺžky trvania výzvy . 
Dátum uzatvorenia výzvy: 31.03.2020. 

Výzvu v aktuálnom znení s prílohami nájdete tu:  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=a7e4e029-d8ea-4b3a-b7fb-24ddb022dbf8

 

Výzva na stiahnutie: Výzva 6.4 aktualizovaná v decembri 2019

Prílohy :

Prloha 11 b - Vyhlásenie o minimálnej pomoci

Príloha 13 a - čestné vyhlásenie k VO

Príloha 13 b - jednoduché účtovníctvo

Príloha 13 b - kez - mikroúčtovné jednotky

Príloha 13b - kez - podvojné účtovníctvo

Príloha 14b - schéma minimálnej pomoci

Príloha 15 dokumentácia k VO

Príloha 16 A - metodický pokyn k sociálnemu aspektu

Príloha 16 b - vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha 17 b informácia pre žiadateľov

Príloha 18 b príručka MSP

Príloha 19 B metodické usmernenie

Príloha 2B projekt realizácie

Príloha čestné vyhlásenie žiadateľa

Príloha 22B formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha 24b koordinácia synergických účinkov

Príloha 27A usmernenie PPA

Príloha 4B vzor žiadosti o nfp

Príloha 5b oznámenie o späťvzatí žonfp

Príloha 6 B podmienky poskytnutia príspevku

Príloha 8A stavebný rozpočet

Príručka pre prijímateľa veria 1.2 BSZ

Výberové kritéria k stratégii CLLD projekty PPA bez sledovania zmien júl 2018.pdf (1.39 MB)

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/6.4/1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

0905 981 918, manazer@maskras.sk