Navigácia

Obsah

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_039/4.2/1 na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.2 bola dňa 12.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER , Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD, prílohy výzvy a dĺžky trvania výzvy . 
Dátum uzatvorenia výzvy: 31.03.2020. 

Výzvu v aktuálnom znení s prílohami nájdete tu:      https://www.itms2014.sk/vyzva?id=67fc5883-e18b-4720-b75d-0c4c22335467

 

Výzva na stiahnutie: Výzva 4.2 aktualizovaná december 2019

Prílohy :

Prloha 11 b - Vyhlásenie o minimálnej pomoci

Príloha 13 a - čestné vyhlásenie k VO

Príloha 13 b - jednoduché účtovníctvo

Príloha 13 b - kez - mikroúčtovné jednotky

Príloha 13b - kez - podvojné účtovníctvo

Príloha 14b - schéma minimálnej pomoci

Príloha 15 dokumentácia k VO

Príloha 16 A - metodický pokyn k sociálnemu aspektu

Príloha 16 b - vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha 17 b informácia pre žiadateľov

Príloha 18 b príručka MSP

Príloha 19 B metodické usmernenie

Príloha 2B projekt realizácie

Príloha čestné vyhlásenie žiadateľa

Príloha 22B formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha 24b koordinácia synergických účinkov

Príloha 27A usmernenie PPA

Príloha 4B vzor žiadosti o nfp

Príloha 5b oznámenie o späťvzatí žonfp

Príloha 6 B podmienky poskytnutia príspevku

Príloha 8A stavebný rozpočet

Príloha 7 b - oprávnené výdavky na stroje

Príručka pre prijímateľa veria 1.2 BSZ

Výberové kritéria k stratégii CLLD projekty PPA bez sledovania zmien júl 2018.pdf (1.39 MB)

 

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/4.2/1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

0905 981 918, manazer@maskras.sk

Výzva na stiahnutie: Výzva MAS_039/4.2/1

 

Link na stiahnutie výzvy z ITMS so všetkými prílohami: https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?11

 

Prílohy k výzve: 

Výberové kritéria k stratégii CLLD projekty PPA bez sledovania zmien júl 2018.pdf (1.39 MB)

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz (2).pdf (2.5 MB)

priloha_c_2b-projekt-realizacie (2).docx (91.56 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (2).pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp (2).doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz (1).pdf (3.66 MB)

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje (2).xlsx (29.68 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (2).xlsx (33.47 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo (2).docx (20.68 kB)priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo (2).xlsx (21.26 kB)

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky (1).xlsx (19.69 kB)

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo (2).xlsx (25.14 kB)

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2 (1).doc (532 kB)

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1 (1).docx (267.25 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2).docx (199.08 kB)

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp (1).docx (65.07 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov (2).docx (16.31 kB)

priloha_c_18b_-prirucka_msp (2).pdf (789.65 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci (1).pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (2).docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov (2).docx (23.11 kB)

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc (2).docx (47.96 kB)