Občianske združenie Kras

Výzvy pre časť IROP

POZOR!!! Aktualizácia . 1 Výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001

Oznamujeme Vám, že IROP v zmysle kapitoly 7.3, bod 21 Implementačného modelu CLLD v IROP dňa 11.11.2020 schvalila aktualizáciu č. 1 Výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 vyhlásenú OZ MAS Kras. 

Predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané  v prílohách výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

V rámci aktualizácie č. 1 bola zároveň vykonaná formálna úprava vo výzve, prílohách výzvy a v prílohách žiadosti o príspevok (ďalej aj „ŽoPr“), a to výmena loga ministerstva v záhlaví dokumentov v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja (zodpovednej za riadenie IROP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.                                                                 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
  2. Výzva, prílohy výzvy a prílohy ŽoPr  - iba zmena loga v záhlaví dokumentov

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoPr, ku ktorým nebolo ku dňu nadobudnutia účinnosti aktualizácie vydané oznámenie o schválení alebo oznámenie o neschválení. Formálna úprava loga v záhlaví dokumentov sa vzťahuje až na ŽoPr, ktoré budú predložené odo dňa účinnosti tejto aktualizácie.

Výzva IROP-CLLD-Q091-511-001 so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-Q091-511-001 bez sledovania zmien

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1 Formulár žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 výzvy Zoznam merateľných ukazovateľov

Príoha č. 4 výzvy Kritéria pre výber projektov so sledovaním zmien

Príloha č. 4 výzvy Kritéria pre výber projektov bez sledovania zmien

Príloha žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ZoPr Splnomocnenie

Príloha 02 ˇoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha 02a Modelový príklad vyplnenia Veľkosti podniku

Príloha 03 ŽoPr Podnik v ťažkostiach

Príloha 04 ŽoPr Úverový prísľub

Príloha 05 ŽoPR Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu registra trestov

Príloha 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha 08 ŽoPr Finančná analýza

Príloha 08a ŽoPr Inštrukcia k finančnej analýze

Príloha 12 ŽoPr Prehľad minimálnej pomoci

 

POZOR!  Aktualizácia loga výzvy IROP-CLLD-Q091-512-003 !!!

MAS Občianske združenie Kras oznamuje, že aktualizovala z formálnej stránky svoju výzvu: IROP-CLLD-Q091-512-003 a to z dôvodu delimitácie sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , ktorá sa udiala dňa 1.10.2020. Vo všetkých dokumentoch výzvy a jej príloh došlo k výmene  loga na MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Výzva s prílohami v pôvodnom znení s novým logom :

Výzva IROP-CLLD-Q091-512-003 aktualizácia loga

Prílohy výzvy:

Prílohy k výzve aktualizácia loga

Prílohy žiadosti o príspevok

Prílohy k žiadosti o príspevok aktualizácia loga

MAS Občianske združenie KRAS oznamuje, že dňa 31.01.2020 vyhlásila výzvu na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD- Q091-512-003. 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”), 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:   B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Výzva na stiahnutie so všetkými prílohami: 

Vyzva IROP-CLLD-Q091-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy: Formulár žiadosti o projekt

Príloha č. 2 výzvy: špecifikácia rozsahu oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 výzvy: Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 :výzvy Kritéria pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o projekt:

Príloha č. 01 ŽoPr Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02b ŽoPr POkyny k vyplneniu Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr Úverový prísľub

Príloha č. 05 ŽoPr Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Prajeme Vá úspešné vypracovanie projektov.

 

MAS Občianske združenie KRAS oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD- Q091-512-002 je zrušená z dôvodu, že Riadiaci orgán pre IROP aktualizoval vzorové dokumenty k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok a došlo aj k zmene rozsahu oprávnenej aktivity B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. 

Oznamujeme Vám, že v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 13.12.2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledone:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Kód výzvy:                  IROP-CLLD-Q091-512-002

Výzvu nájdete tu: Výzva IROP 512 aktivita B3

Prílohy výzvy: 

Formulár žiadosti o projekt príloha č. 1 výzvy

Zoznam merateľných ukazovateľov

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít

Kritéria pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o projekt

Príloha č. 1 splnomocnenie

Príloha č. 2 test podniku v ťažkostiach

Príloha 2A inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha 2B pokyny k vyplneniu Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 3 úverový prísľub

Príloha č. 5 Udelenie súhlasu

Príloha č. 6 rozpočet

Príloha č. 7 ukazovatele hodnotenie finančnej situácie

Príručky: 

PRIRUCKY (2).zip (2.15 MB)

Oznamujeme Vám, že v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 23.10.2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledone:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q091-511-001

Výzvu nájdete tu: 

Výzva IROP MAS KRAS IROP-CLLD-Q091-511-001.pdf (1.05 MB)

Prílohy k výve na stiahnutie: 

Príloha č. 1 Formular_Ziadosť o projekt _v_1.3_oktober 2019.docx (653.58 kB)

Príloha č. 2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_v_1.3 pre opatrenie 511.docx (87.71 kB)

Príloha č. 3 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_V_1.3 pre opatrenie 511.docx (796.62 kB)

Príloha č. 4 Kriteria_pre_vyber_projektov_v_1.3 pre opatrenie 511_opravená bez sledovania zmien.docx (1.49 MB)

 

Prílohy k žiadosti o projekt: 

Prílohy ku výzve 511.rar (8.46 MB)

 

Príručky: 

PRIRUCKY (2).zip (2.15 MB)

Interaktívna mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počasie

dnes, nedeľa 11. 4. 2021
slabý dážď 16 °C 2 °C
pondelok 12. 4. slabý dážď 12/9 °C
utorok 13. 4. mierny dážď 12/3 °C
streda 14. 4. rain and snow 6/2 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa