Navigácia

Obsah

 

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_039/7.2/2 na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.2 bola dňa 11.10.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:
Dátum uzatvorenia výzvy: 30.11.2019
Aktuálne znenie výzvy nájdete tu: Výzva 7.2 aktualizovaná a oznámenie o zmene nájdete tu: Oznámenie o zmene výzvy 7.2

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu MAS_039/7.2/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

0905 981 918, manazer@maskras.sk

Bližšie informácie o výzve nájdete tu : https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7571b3b8-f45d-4126-b587-83dd2dfe1cd7

Výzvu spolu s prílohami môžete stiahnúť tu: 

Výzva 7.2 MAS KRAS

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Výberové kritéria MAS OZ KRAS schválené

Príručka pre prjímateľa

Projekt realizácie

vzor žiadosti

oznámenie o späťvzatí

podmienky poskytnutia príspevku

stavebný rozpočet

čestné vyhlásenie k VO

Dokumentácia k VO

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu

informácia pre žiadateľov

čestné vyhlásenie žiadateľa ku konflikte záujmov

formulár žiadosti o register trestov