Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, piatok 3. 4. 2020
13 °C -1 °C
sobota 4. 4. 13/4 °C
nedeľa 5. 4. 13/2 °C
pondelok 6. 4. 15/3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

NSSMAS

 

Program rozvoja vidieka SR

košický samosprávny kraj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Navigácia

Obsah

Nová Výzva!!!!

MAS Občianske združenie KRAS oznamuje, že dňa 31.01.2020 vyhlásila výzvu na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD- Q091-512-003. 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”), 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

 Aktivita:   B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Výzva na stiahnutie so všetkými prílohami: 

Vyzva IROP-CLLD-Q091-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy: Formulár žiadosti o projekt

Príloha č. 2 výzvy: špecifikácia rozsahu oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 výzvy: Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 :výzvy Kritéria pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o projekt:

Príloha č. 01 ŽoPr Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 02b ŽoPr POkyny k vyplneniu Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr Úverový prísľub

Príloha č. 05 ŽoPr Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Prajeme Vá úspešné vypracovanie projektov.

 

 

 

MAS Občianske združenie KRAS oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD- Q091-512-002 je zrušená z dôvodu, že Riadiaci orgán pre IROP aktualizoval vzorové dokumenty k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok a došlo aj k zmene rozsahu oprávnenej aktivity B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. 

Oznamujeme Vám, že v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 13.12.2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledone:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

Kód výzvy:                  IROP-CLLD-Q091-512-002

Výzvu nájdete tu: Výzva IROP 512 aktivita B3

Prílohy výzvy: 

Formulár žiadosti o projekt príloha č. 1 výzvy

Zoznam merateľných ukazovateľov

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít

Kritéria pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o projekt

Príloha č. 1 splnomocnenie

Príloha č. 2 test podniku v ťažkostiach

Príloha 2A inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha 2B pokyny k vyplneniu Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 3 úverový prísľub

Príloha č. 5 Udelenie súhlasu

Príloha č. 6 rozpočet

Príloha č. 7 ukazovatele hodnotenie finančnej situácie

     

Príručky: 

PRIRUCKY (2).zip (2.15 MB)

 

Oznamujeme Vám, že v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 23.10.2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledone:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q091-511-001

Výzvu nájdete tu: 

Výzva IROP MAS KRAS IROP-CLLD-Q091-511-001.pdf (1.05 MB)

Prílohy k výve na stiahnutie: 

Príloha č. 1 Formular_Ziadosť o projekt _v_1.3_oktober 2019.docx (653.58 kB)

Príloha č. 2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_v_1.3 pre opatrenie 511.docx (87.71 kB)

Príloha č. 3 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_V_1.3 pre opatrenie 511.docx (796.62 kB)

Príloha č. 4 Kriteria_pre_vyber_projektov_v_1.3 pre opatrenie 511_opravená bez sledovania zmien.docx (1.49 MB)

 

Prílohy k žiadosti o projekt: 

Prílohy ku výzve 511.rar (8.46 MB)

 

Príručky: 

PRIRUCKY (2).zip (2.15 MB)