Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 3. 2019
9 °C 0 °C
streda 27. 3. 7/-3 °C
štvrtok 28. 3. 9/-6 °C
piatok 29. 3. 14/-1 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

 


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

NSSMAS

 

Program rozvoja vidieka SR

košický samosprávny kraj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Navigácia

Obsah

Často kladené otázky

 

Všeobecné otázky

Čo je MAS?

MAS (miestne akčné skupiny) predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Čo je úlohou MAS?

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
 • finančné riadenie.

 

1. Keď je naša obec pólom rastu, môže podať žiadosť o NFP (projekt) aj do „Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel“ a aj do „Programu rozvoja vidieka SR, osi 4 Leader, opatrenia č. 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia“?

Áno, môže podať žiadosť o NFP (projekt) do obidvoch opatrení, podmienkou je, že pre každý jeden projekt môže byť použitý iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.

 

2. Je možné doplniť alebo zmeniť v stratégií podporované činnosti?

Áno, podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader je možné doplniť alebo zmeniť podporované činnosti ISRÚ MAS OZ KRAS vrátane presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení a to len jeden krát počas rokov 2007 – 2013 a to najskôr po jedného roka od podpisu zmluvy s PPA.

 

3. Kto sa môže stať členom MAS OZ KRAS?

Členmi združenia môžu byť nasledovné subjekty: fyzické osoby (aktivisti z územia), obce, ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie), zástupcovia podnikateľského sektora (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá) a zástupcovia neziskového sektora (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a iné neziskové organizácie). O prijatí členov združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia, tj. valné zhromaždenie MAS OZ KRAS.

 

4. Len členovia MAS OZ KRAS môžu podať žiadosti o NFP (projekty) v rámci jednotlivých opatrení?

Nie, žiadosti o NFP (projekty) môžu podať všetky fyzické a právnické osoby z územia MAS OZ KRAS.

 

5. Koľko žiadosti o NFP (projekt) môže podať jeden žiadateľ?

Konečný prijímateľ – prekladateľ projektu (žiadateľ) môže podať len jeden projekt v rámci každej výzvy.


 

Otázky v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí

 

6. Vybudovanie fontánky v rámci revitalizácie verejného priestranstva je oprávnenou aktivitou?

Áno, je oprávnenou aktivitou v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí.

 

7. Vybudovanie kamerového systému na verejných priestranstvách je oprávnenou aktivitou?

Nie, nie je oprávnenou aktivitou.


 

Otázky v rámci opatrenia Zabezpečenie základných služieb

 

8. Rekonštrukcia materskej škôlky je oprávnenou aktivitou?

Nie, lebo v rámci opatrenia Zabezpečenie základných služieb medzi neoprávnené projekty patria projekty zamerané na školskú problematiku.

 

9. V súvislosti s opatreniami pre obce 3.4.1 je v ŽoNFP uvedené vo vysvetlivkách k tabuľkám rozpočtom – bodu 26, že žiadateľ uvádza náklady bez DPH v zmysle krycieho listu rozpočtu, napr. HSV, PSV, MVE a iné. Pritom však žiadatelia už vopred prikladajú k žiadosti výherné cenové ponuky . Je pre nás preto otázne, či uvádzané sumy v tabuľkovej časti majú byť podľa krycích listov rozpočtov z projektovej dokumentácie, alebo z cenových ponúk. Tieto sa totiž často sumami líšia (zväčša sú cenové ponuky nižšie).

Odpoveď: Vychádza sa z cenových ponúk.

 • Opatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

  1. V rámci tohto opatrenia môžu obce žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón; výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. obecných rozhlasov)

   Zaujímalo by nás, či je možné v rámci tohto opatrenia predkladať projekty zamerané na rekonštrukciu historicky významných miest pokiaľ sú súčasťou rekreačnej zóny?

   Áno, pokiaľ nie sú evidované na MKSR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO.

  2. Je možné žiadať finančné prostriedky v rámci uvedeného opatrenia na výstavbu vyhliadkovej veže v rámci rekreačnej zóny?

   Áno

  3. Je možné v rámci uvedeného opatrenia žiadať finančné prostriedky na nákup prenosného pódia, lavičiek a prenosného ozvučovacieho zariadenia, ktoré by bolo zakúpené po častiach v rámci projektov viacerých obcí (napr. jedna obec by zakúpila pódium, ďalšia lavičky a tretia ozvučovacie zariadenie), ktoré by sa potom využívali spoločne?

   Áno

  4. Musia byť investície v rámci tohto opatrenia realizované výlučne v intraviláne obce, alebo je možné ich uskutočniť aj v extraviláne obce?

   Investícia sa musí realizovať v katastrálnom území obce bez ohľadu na extravilán či intravilán

 • 5. Opatrenie č. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

  DPH je pre obce neoprávneným výdavkom. V rámci realizácie projektu vyhlási obec verejné obstarávanie na dodávku prác. Najvýhodnejšiu ponuku poskytne dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH (teda predloží ponuku na celkovú sumu, bez vyčíslenia DPH). Ako postupovať v tomto prípade? Kto znáša DPH?

  V tomto prípade dodávateľ fakturuje výdavky bez DPH. Z toho dôvodu je pre obce 100% fakturovanej sumy oprávnený výdavok.